Nowy numer gazet­ki uczniow­skiej „Nowin­ki z  Luziń­skiej Jedynki”

foto_redakcjaKlub Mło­dych Repor­te­rów zachę­ca do zapo­zna­nie się z nowym nume­rem gazet­ki uczniow­skiej na stro­nie inter­ne­to­wej naszej szko­ły. Cze­ka­ją tam na Was nowin­ki, cie­ka­we arty­ku­ły i pięk­ne zdjęcia!

 

Nr 8  gazet­ki “Nowin­ki z luziń­skiej jedynki”←tutaj do pobra­nia pdf