Nowin­ki z kla­sy Ia

1Ulu­bio­nym miej­scem pod­czas przerw dla uczniów z kla­sy Ia jest biblio­te­ka. Książ­ki są  dla nas cen­nym źró­dłem wie­dzy, a umie­jęt­no­ści czy­tel­ni­cze cały czas doskonalimy.
W związ­ku z tym w ubie­głym tygo­dniu stwo­rzy­li­śmy Kodeks Czy­tel­ni­ka, któ­ry każ­dy z nas ma w ser­cu i w gło­wie. Nato­miast w tym tygo­dniu pozna­je­my naj­więk­sze mia­sta oraz naj­waż­niej­sze zabyt­ki nasze­go kra­ju, a wie­dzę utrwa­la­my gra­jąc w gry edukacyjne.


Wstecz