Nowin­ki z klasy Ia

1Ulu­bionym miejscem pod­czas prz­erw dla uczniów z klasy Ia jest bib­liote­ka. Książ­ki są  dla nas cen­nym źródłem wiedzy, a umiejęt­noś­ci czytel­nicze cały czas doskonalimy.
W związku z tym w ubiegłym tygod­niu stworzyliśmy Kodeks Czytel­ni­ka, który każdy z nas ma w ser­cu i w głowie. Nato­mi­ast w tym tygod­niu poz­na­je­my najwięk­sze mias­ta oraz najważniejsze zabyt­ki naszego kra­ju, a wiedzę utr­walamy gra­jąc w gry edukacyjne.


Wstecz