Nie­zwy­kły upominek

20201207_1006450Gru­dzień jest mie­sią­cem, w któ­rym obda­ro­wu­je­my się pre­zen­ta­mi. 7 grud­nia każ­dy przed­szko­lak otrzy­mał wyjąt­ko­wą książ­kę autor­stwa Bru­no­na Nowak opra­co­wa­ną przez Hono­ra­tę Nowak-Pobłoc­ką pt. „Boże Naro­dze­nie Pawełka”.
Tego dnia dzie­ci z wiel­ką uwa­gą wysłu­cha­ły opo­wia­da­nia o wyjąt­ko­wym chłop­cu, któ­ry sły­nął z dobro­ci i życz­li­wo­ści. Książ­ka sta­no­wi wspa­nia­łą podróż w świat pełen war­to­ści. Radość z otrzy­ma­ne­go upo­min­ku była ogrom­na. Dzię­ku­je­my! Pani Hono­ra­cie ser­decz­nie gra­tu­lu­je­my i życzy­my kolej­nych sukcesów.


Wstecz