Nie­zwy­kła lek­cja muzyki

SONY DSC15 wrze­śnia 2023 roku w naszej szko­le odby­ła się nie­zwy­kła lek­cja muzy­ki. W muzycz­ną podróż po dzie­jach muzy­ki zabrał nas pol­ski kom­po­zy­tor i pia­ni­sta – Jan Kohut. Wysłu­cha­li­śmy impro­wi­za­cji na temat: pierw­sze­go hym­nu Pol­ski „Bogu­ro­dzi­ca”, muzy­ki góral­skiej („Hej, idem w las”, „Bystra woda”), utwo­ru Jana Seba­stia­na Bacha (I pre­lu­dium C‑Dur „Ave Maria”), Geo­r­ga Ger­sh­wi­na „Sum­mer­ti­me”.
Arty­sta opo­wie­dział nam jak budu­je się nastrój w muzy­ce. Uświa­da­miał nam, że wszyst­kie dźwię­ki na nas dzia­ła­ją i że cisza też jest muzy­ką. Muzyk zapre­zen­to­wał rów­nież swo­je utwo­ry, np. frag­ment ora­to­rium „Dro­ga nadziei”. Popis wir­tu­oze­rii pia­ni­sty był praw­dzi­wą ucztą dla ucha. Wyka­zał się on zna­jo­mo­ścią sty­li­sty­ki poszcze­gól­nych epok w muzy­ce. Doj­rza­ły spo­sób gry pozwo­lił słu­cha­czom na chwi­lę cof­nąć się w czasie.


Wstecz