Nie­ty­po­wa lek­cja języ­ka kaszubskiego

1W związ­ku ze zbli­ża­ją­cy­mi się świę­ta­mi lek­cja języ­ka kaszub­skie­go w kla­sach czwar­tych wyglą­da­ła nie­co ina­czej. Ucznio­wie zro­bi­li swo­im naj­bliż­szym świą­tecz­ną nie­spo­dzian­kę — napi­sa­li kaszub­skie życze­nia świą­tecz­ne.
Po wypi­sa­niu pocz­tów­ki uda­li się na pocz­tę. Tam każ­dy sam wysy­łał swo­ją kart­kę zaadre­so­wa­ną do swo­ich bli­skich. Wszy­scy z pew­no­ścią zapa­mię­ta­ją taką for­mę lekcji.


Wstecz