Nie­spo­dzian­ka dla rodzi­ców przed­szko­la­ków z gru­py 4b

Z oka­zji Dnia Mamy i Dnia Taty  dzie­ci z gru­py 4B przy­go­to­wa­ły wspa­nia­łe upo­min­ki dla swo­ich rodzi­ców. Nauczy­ły się rów­nież wier­szy­ka i pio­sen­ki. Zapra­sza­my do obej­rze­nia filmu.