„Nie Zmar­nuj Swo­je­go Życia !”

1Naszą szko­łę odwie­dzi­li „RYM­ce­rze”, w ramach pro­jek­tu: „Nie Zmar­nuj Swo­je­go Życia !”. Pod­czas wystę­pu rape­rzy podzie­li­li się życio­wym doświad­cze­niem, zachę­ca­li do mądre­go dobo­ru przy­ja­ciół i zna­jo­mych, a przede wszyst­kim do pogłę­bia­nia i roz­wi­ja­nia swo­ich pasji.


Rape­rzy poprzez wyko­ny­wa­ne utwo­ry hip-hop prze­ka­za­li mło­dzie­ży zawsze aktu­al­ne i uni­wer­sal­ne war­to­ści takie jak: rodzi­na, wia­ra czy sza­cu­nek do sie­bie i dla innych. Spo­tka­nie zosta­ło zor­ga­ni­zo­wa­ne, dzię­ki wspar­ciu finan­so­we­mu uzy­ska­ne­mu z GOPS‑u w Luzinie.


Wstecz