Nauka poprzez zabawę

Mam na imię Sara. Cho­dzę do kla­sy VIf SP nr 1 im. Lecha Bąd­kow­skie­go w Luzi­nie. Lubię poświę­cać czas na gra­nie w siat­ków­kę i jaz­dę kon­ną. Mam też wie­le innych zain­te­re­so­wań. Jed­nym z nich jest pro­gra­mo­wa­nie i robotyka.Takie zaję­cia pro­wa­dzo­ne są w mojej szko­le. Na fil­mi­ku zoba­czy­cie to, cze­go się nauczyłam.