Nauczy­ciele doskon­alą grę w szachy

Dnia 01.03.2018r. w Szkole Pod­sta­wowej im. Lecha Bąd­kowskiego w Luzinie odbyło się szkole­nie doskon­ala­jące umiejęt­noś­ci gry w szachy. Orga­ni­za­torem tego wydarzenia był Insty­tut Ksz­tałce­nia Eko-Tur. Szkole­nie to miało na celu przy­pom­nie­nie zasad gry nauczy­cielom oraz zin­te­growanie ich i umożli­wie­nie podzie­le­nia się swoi­mi doświad­czeni­a­mi. Dzię­ki temu grono nauczy­ciel­skie zdobyło wiedzę i umiejęt­noś­ci istotne w przeprowadze­niu zajęć ze swoi­mi uczniami.