Nauczy­cie­le dosko­na­lą grę w szachy

Dnia 01.03.2018r. w Szko­le Pod­sta­wo­wej im. Lecha Bąd­kow­skie­go w Luzi­nie odby­ło się szko­le­nie dosko­na­la­ją­ce umie­jęt­no­ści gry w sza­chy. Orga­ni­za­to­rem tego wyda­rze­nia był Insty­tut Kształ­ce­nia Eko-Tur. Szko­le­nie to mia­ło na celu przy­po­mnie­nie zasad gry nauczy­cie­lom oraz zin­te­gro­wa­nie ich i umoż­li­wie­nie podzie­le­nia się swo­imi doświad­cze­nia­mi. Dzię­ki temu gro­no nauczy­ciel­skie zdo­by­ło wie­dzę i umie­jęt­no­ści istot­ne w prze­pro­wa­dze­niu zajęć ze swo­imi uczniami.