Nasze uczen­ni­ce recy­tu­ją w rod­ny mòwie

25 kwiet­nia 2022 roku w Gmin­nym Ośrod­ku Kul­tu­ry w Luzi­nie odby­ły się eli­mi­na­cje gmin­ne 51. Kon­kur­su Recy­ta­tor­skie­go Lite­ra­tu­ry Kaszub­skiej „Rod­nô Mòwa”. Uczen­ni­ce Zespo­łu Szkol­no-Przed­szkol­ne­go nr 1 im. Lecha Bąd­kow­skie­go spi­sa­ły się zna­ko­mi­cie i będą repre­zen­to­wać gmi­nę Luzi­no w eli­mi­na­cjach powia­to­wych. W kate­go­rii klas IV – VI I miej­sce przy­pa­dło Karo­li­nie Mach, II Mai Kos. Recy­ta­tor­kom ser­decz­nie gra­tu­lu­je­my i życzy­my dal­szych sukcesów.