Nasze uczen­nice recy­tu­ją w rod­ny mòwie

25 kwiet­nia 2022 roku w Gmin­nym Ośrod­ku Kul­tu­ry w Luzinie odbyły się elim­i­nac­je gminne 51. Konkur­su Recy­ta­torskiego Lit­er­atu­ry Kaszub­skiej „Rod­nô Mòwa”. Uczen­nice Zespołu Szkol­no-Przed­szkol­nego nr 1 im. Lecha Bąd­kowskiego spisały się znakomi­cie i będą reprezen­tować gminę Luzi­no w elim­i­nac­jach powia­towych. W kat­e­gorii klas IV – VI I miejsce przy­padło Karolin­ie Mach, II Mai Kos. Recy­ta­torkom serdecznie grat­u­lu­je­my i życzymy dal­szych sukcesów.