Nasze uczen­nice czy­ta­ją po kaszubsku

mester17 listopa­da 2021 roku w czytel­ni Bib­liote­ki Gmin­nej im. Leona  Rop­pla  w Luzinie przeprowad­zono etap gmin­ny  VIII Region­al­nego Kònkùr­su dlô Czëtińców „Méster Bël­négò Czë­taniô”. Wśród uczest­ników nie zabrakło uczniów Zespołu Szkol­no-Przed­szkol­nego nr 1  im. Lecha Bąd­kowskiego, którzy, czy­ta­jąc frag­men­ty książ­ki Romana Drzeżdżona „Mar­i­ol­ka i ji przigòdë”  zaprezen­towali się  rewelacyjnie.
Komis­ja konkur­sowa w składzie:  Teofil Siroc­ki, Maria Krośnic­ka, Marek Zelews­ki  drugie miejsce przyz­nała uczen­ni­cy klasy IV c Karolin­ie Mach, na trzec­im miejs­cu upla­sowała się Maja Kos  z klasy IV a. Nasze uczen­nice ponown­ie zmierzą się z trud­nym językiem kaszub­skim 2 grud­nia 2021 r. pod­czas eta­pu powia­towego ww. konkur­su, który w tym roku odbędzie się w Lini.   Nagrod­zonym uczen­ni­com serdecznie grat­u­lu­je­my i życzymy kole­jnych sukcesów.

Wstecz