Nasze uczen­ni­ce czy­ta­ją po kaszubsku

mester17 listo­pa­da 2021 roku w czy­tel­ni Biblio­te­ki Gmin­nej im. Leona  Rop­pla  w Luzi­nie prze­pro­wa­dzo­no etap gmin­ny  VIII Regio­nal­ne­go Kòn­kùr­su dlô Czëtiń­ców „Méster Bël­négò Czëta­niô”. Wśród uczest­ni­ków nie zabra­kło uczniów Zespo­łu Szkol­no-Przed­szkol­ne­go nr 1  im. Lecha Bąd­kow­skie­go, któ­rzy, czy­ta­jąc frag­men­ty książ­ki Roma­na Drzeż­dżo­na „Mariol­ka i ji przi­gòdë”  zapre­zen­to­wa­li się  rewelacyjnie.
Komi­sja kon­kur­so­wa w skła­dzie:  Teo­fil Siroc­ki, Maria Kro­śnic­ka, Marek Zelew­ski  dru­gie miej­sce przy­zna­ła uczen­ni­cy kla­sy IV c Karo­li­nie Mach, na trze­cim miej­scu upla­so­wa­ła się Maja Kos  z kla­sy IV a. Nasze uczen­ni­ce ponow­nie zmie­rzą się z trud­nym języ­kiem kaszub­skim 2 grud­nia 2021 r. pod­czas eta­pu powia­to­we­go ww. kon­kur­su, któ­ry w tym roku odbę­dzie się w Lini.   Nagro­dzo­nym uczen­ni­com ser­decz­nie gra­tu­lu­je­my i życzy­my kolej­nych sukcesów.

Wstecz