Nasza szko­ła przy­ja­zna zwierzętom!

1Poznaj­cie naszych nowych, szkol­nych gości! Mło­da gołę­bi­ca posta­no­wi­ła sko­rzy­stać z dom­ku, któ­ry przy­go­to­wa­li ucznio­wie. Nowe miej­sce bar­dzo się jej spodo­ba­ło. Teraz ocze­ku­je­my na wyklu­cie się piskląt.
Ostroż­nie przy­glą­da­jąc się przez szy­bę, uda­ło się ją uchwy­cić na foto­gra­fiach, któ­re może­cie podzi­wiać w dołą­czo­nej gale­rii zdjęć.


Wstecz