Nasza szko­ła dołą­czy­ła do akcji „Pola nadziei na Pomorzu”!

1Z małym pośli­zgiem, ale się uda­ło! Nasza szko­ła dołą­czy­ła do akcji „Pola nadziei na Pomo­rzu”! Jej celem jest wspar­cie pomor­skich hospi­cjów, w któ­rych ter­mi­nal­nie cho­rzy ludzie, oto­cze­ni facho­wą opie­ką leka­rzy, pie­lę­gnia­rek i wolon­ta­riu­szy przy­go­to­wu­ją się do przej­ścia „na dru­gą stro­nę życia”… Akcja prze­bie­ga w dwóch eta­pach. Pierw­szym z nich jest jesien­ne sadze­nie cebu­lek żon­ki­la – sym­bo­lu całej akcji.
Wio­sną z kolei na uli­cach pol­skich miast i wio­sek odby­wa się zbiór­ka dat­ków na rzecz hospi­cjów – każ­dy dar­czyń­ca otrzy­mu­je wów­czas tego żół­te­go kwiat­ka. Dzię­ki zapa­ło­wi szó­sto­kla­si­stów i siód­mo­kla­si­stów żół­te Pole nadziei zakwit­nie (mamy nadzie­ję) tak­że i przy naszej szko­le! 17 grud­nia odby­ło się bowiem sadze­nie żon­ki­lo­wych cebu­lek w ogro­dzie sen­so­rycz­nym przy naszej szko­le. Cał­kiem moż­li­we, że ucznio­wie ci nie­ba­wem sta­ną się zacząt­kiem gru­py wolon­ta­riac­kiej mają­cej powstać przy naszej pla­ców­ce w ramach Szkol­ne­go Koła Cari­tas.


Wstecz