Nasza szkoła dołączyła do akcji „Pola nadziei na Pomorzu”!

1Z małym pośl­izgiem, ale się udało! Nasza szkoła dołączyła do akcji „Pola nadziei na Pomorzu”! Jej celem jest wspar­cie pomors­kich hos­picjów, w których ter­mi­nal­nie chorzy ludzie, otoczeni fachową opieką lekarzy, pielęg­niarek i wolon­tar­iuszy przy­go­towu­ją się do prze­jś­cia „na drugą stronę życia”… Akc­ja prze­b­ie­ga w dwóch eta­pach. Pier­wszym z nich jest jesi­enne sadze­nie cebulek żonki­la – sym­bolu całej akcji.
Wios­ną z kolei na uli­cach pol­s­kich miast i wiosek odby­wa się zbiór­ka datków na rzecz hos­picjów – każdy dar­czyń­ca otrzy­mu­je wów­czas tego żółtego kwiat­ka. Dzię­ki zapałowi szós­tok­la­sistów i siódmok­la­sistów żółte Pole nadziei zak­wit­nie (mamy nadzieję) także i przy naszej szkole! 17 grud­nia odbyło się bowiem sadze­nie żonkilo­wych cebulek w ogrodzie sen­so­rycznym przy naszej szkole. Całkiem możli­we, że uczniowie ci niebawem staną się zaczątkiem grupy wolon­tari­ack­iej mającej pow­stać przy naszej placów­ce w ramach Szkol­nego Koła Car­i­tas.


Wstecz