Sukcesy lit­er­ack­ie Macieja

SONY DSCMaciej Keller — uczeń klasy III c Szkoły Pod­sta­wowej nr 1 im. Lecha Bąd­kowskiego w  Luzinie odnosi liczne  sukcesy literackie.Już w klasie drugiej zajął I miejsce w XXIII   Pomorskim Konkur­sie „Gwiazd­ka tuż, tuż…”, w kat­e­gorii: pra­ca lit­er­ac­ka – poez­ja oraz został lau­re­atem w konkur­sie „Moja recen­z­ja”, w ogólnopol­skiej kam­panii „ Zachowaj Trzeźwy Umysł”. We wrześniu 2017 r. zdobył I nagrodę za pracę pt. „Nieziem­s­ka przy­go­da” w konkur­sie lit­er­ackim, orga­ni­zowanym w ramach Ogólnopol­skiego Fes­ti­walu „(POD)RÓŻNE HISTORIE”.W październiku br. Cen­trum Spotkań Europe­js­kich „Świa­towid” w Elblągu przyz­nało Maciejowi III miejsce, w  konkur­sie „Nie uwierzysz z kim siedzi­ałem w szkol­nej ław­ce”.  Doskon­ałą okazją do prezen­tacji lit­er­ack­iego tal­en­tu stał się jubileuszowy XXXV Wojew­ódz­ki i XXI Ogólnopol­s­ki Przegląd Dziecięcej i Młodzieżowej Twór­c­zoś­ci Lit­er­ack­iej „Lipa 2017”. Maciej został lau­re­atem tego konkur­su. Jury pod prze­wod­nictwem Tomasza Jas­truna nagrodz­iło Macie­ja i zak­wal­i­fikowało go do grona 100 najlep­szych autorów, wybier­a­jąc jego pracę pt. „Powiast­ka o tym, jak gąsieni­ca stała się motylem i tyle” spośród 1963 utworów. W tegorocznej kam­panii Zachowaj Trzeźwy Umysł,  w konkur­sie „Na skrzy­dłach przy­jaźni”, za opowiadanie „Jak poz­nałem Dok­to­ra Dolit­tle?” Maciej ponown­ie został ogłos­zony laureatem.Uczeń naszej szkoły zasługu­je na ogrom­ną pochwałę. Życzymy dal­szych sukcesów i  zachę­camy wszys­t­kich uczniów do udzi­ału w konkursach .

Wstecz