Suk­ce­sy lite­rac­kie Macieja

SONY DSCMaciej Kel­ler — uczeń kla­sy III c Szko­ły Pod­sta­wo­wej nr 1 im. Lecha Bąd­kow­skie­go w  Luzi­nie odno­si licz­ne  suk­ce­sy literackie.Już w kla­sie dru­giej zajął I miej­sce w XXIII   Pomor­skim Kon­kur­sie „Gwiazd­ka tuż, tuż…”, w kate­go­rii: pra­ca lite­rac­ka – poezja oraz został lau­re­atem w kon­kur­sie „Moja recen­zja”, w ogól­no­pol­skiej kam­pa­nii „ Zacho­waj Trzeź­wy Umysł”. We wrze­śniu 2017 r. zdo­był I nagro­dę za pra­cę pt. „Nie­ziem­ska przy­go­da” w kon­kur­sie lite­rac­kim, orga­ni­zo­wa­nym w ramach Ogól­no­pol­skie­go Festi­wa­lu „(POD)RÓŻNE HISTORIE”.W paź­dzier­ni­ku br. Cen­trum Spo­tkań Euro­pej­skich „Świa­to­wid” w Elblą­gu przy­zna­ło Macie­jo­wi III miej­sce, w  kon­kur­sie „Nie uwie­rzysz z kim sie­dzia­łem w szkol­nej ław­ce”.  Dosko­na­łą oka­zją do pre­zen­ta­cji lite­rac­kie­go talen­tu stał się jubi­le­uszo­wy XXXV Woje­wódz­ki i XXI Ogól­no­pol­ski Prze­gląd Dzie­cię­cej i Mło­dzie­żo­wej Twór­czo­ści Lite­rac­kiej „Lipa 2017”. Maciej został lau­re­atem tego kon­kur­su. Jury pod prze­wod­nic­twem Toma­sza Jastru­na nagro­dzi­ło Macie­ja i zakwa­li­fi­ko­wa­ło go do gro­na 100 naj­lep­szych auto­rów, wybie­ra­jąc jego pra­cę pt. „Powiast­ka o tym, jak gąsie­ni­ca sta­ła się moty­lem i tyle” spo­śród 1963 utwo­rów. W tego­rocz­nej kam­pa­nii Zacho­waj Trzeź­wy Umysł,  w kon­kur­sie „Na skrzy­dłach przy­jaź­ni”, za opo­wia­da­nie „Jak pozna­łem Dok­to­ra Dolit­tle?” Maciej ponow­nie został ogło­szo­ny laureatem.Uczeń naszej szko­ły zasłu­gu­je na ogrom­ną pochwa­łę. Życzy­my dal­szych suk­ce­sów i  zachę­ca­my wszyst­kich uczniów do udzia­łu w konkursach .

Wstecz