Nasi ucznio­wie wyróż­nie­ni w kon­kur­sie pla­stycz­no – lite­rac­kim „Gwiazd­ka tuż, tuż…”

Oliwia-Richert-VaUcznio­wie naszej szko­ły bra­li udział w kon­kur­sie pla­stycz­no- lite­rac­kim “Gwiazd­ka tuż, tuż”. Nagro­dę w dwóch kate­go­riach otrzy­mał uczeń kla­sy VII c‑Maciej Kel­ler. W kate­go­rii SZOPKI kla­sy IV-VIII SP zdo­był III miej­sce, nato­miast w kate­go­rii PROZA kla­sy IV-VIII SP-miej­sce I. Rów­nież w kate­go­rii PROZA kla­sy IV-VIII SP III miej­sce zaję­ła uczen­ni­ca kla­sy Va-Zofia Bańko.
Nato­miast w kate­go­rii KARTKA ŚWIĄTECZNA – GRAFIKA KOMPUTEROWA wyróż­nie­nie otrzy­ma­ła Oli­wia Richert- uczen­ni­ca kla­sy V a. W gale­rii zdjęć może­my podzi­wiać pra­cę Oli­wii. Do kon­kur­su przy­go­to­wa­ła ją pani Joan­na Siko­ra. GRATULUJEMY i zachę­ca­my do zapo­zna­nia się z rela­cją z roz­da­nia nagród: https://nadmorski24.pl/aktualnosci/52189-gwiazdka-tuz-tuz-wybrano-najpiekniejsze-szopki-i-kartki-swiateczne

Wstecz