Nasi uczniowie się bawią

SONY DSC28.02.2019r. uczniowie klas IV–VI Szkoły Pod­sta­wowej nr 1 im. Lecha Bąd­kowskiego w Luzinie, uczest­niczyli w zor­ga­ni­zowanej przez Samorząd Szkol­ny dyskotece kar­nawałowej. Imprezie towarzyszyła muzy­ka różno­rakiego rodza­ju i wspani­ała gra świateł, przy której każdy miał okazję dobrze się zabaw­ić. Nad bez­pieczeńst­wem uczniów czuwała dyrekc­ja oraz wyz­naczeni nauczy­ciele. Nie brakowało zabawnych momen­tów, które wywoły­wały sal­wy śmiechu. Dyskote­ka upłynęła w miłej atmos­ferze, a uczniowie na koniec pytali, kiedy będzie moż­na zor­ga­ni­zować następną.