Nasi ucznio­wie się bawią

SONY DSC28.02.2019r. ucznio­wie klas IV–VI Szko­ły Pod­sta­wo­wej nr 1 im. Lecha Bąd­kow­skie­go w Luzi­nie, uczest­ni­czy­li w zor­ga­ni­zo­wa­nej przez Samo­rząd Szkol­ny dys­ko­te­ce kar­na­wa­ło­wej. Impre­zie towa­rzy­szy­ła muzy­ka róż­no­ra­kie­go rodza­ju i wspa­nia­ła gra świa­teł, przy któ­rej każ­dy miał oka­zję dobrze się zaba­wić. Nad bez­pie­czeń­stwem uczniów czu­wa­ła dyrek­cja oraz wyzna­cze­ni nauczy­cie­le. Nie bra­ko­wa­ło zabaw­nych momen­tów, któ­re wywo­ły­wa­ły sal­wy śmie­chu. Dys­ko­te­ka upły­nę­ła w miłej atmos­fe­rze, a ucznio­wie na koniec pyta­li, kie­dy będzie moż­na zor­ga­ni­zo­wać następną.