Naro­do­we Świę­to Niepodległości!

1Naro­do­we Świę­to Nie­pod­le­gło­ści jest datą wyjąt­ko­wą dla wszyst­kich Pola­ków. My, Pola­cy pamię­ta­my ile w naszej histo­rii przy­szło nam o nią wal­czyć. Dosko­na­le wie­my ile tru­du i wysił­ku musie­li­śmy znieść, by cie­szyć się z Wol­nej i Nie­pod­le­głej Ojczy­zny. Nie­pod­le­głość nie jest dana nam na zawsze i powin­ni­śmy o tym zawsze pamiętać!Nasza szko­ła kształ­tu­jąc posta­wy patrio­tycz­ne wśród mło­dzie­ży aktyw­nie włą­czy­ła się w upa­mięt­nie­nie tej naj­waż­niej­szej rocz­ni­cy państwowej.
Uro­czy­sto­ści szkol­ne odby­ły się w dniu 10 listo­pa­da, nato­miast w dniu 11 listo­pa­da przed­sta­wi­cie­le naszej szko­ły wzię­li udział w Uro­czy­sto­ściach Gmin­nych Świę­ta Nie­pod­le­gło­ści. Szko­łę repre­zen­to­wał Poczet Sztan­da­ro­wy w skła­dzie: Jakub Ani­sie­wicz, Pau­li­na Okrój i Anna Miotk uczest­ni­czy w uro­czy­stej mszy świę­tej w koście­le pod wezwa­niem św. Waw­rzyń­ca w Luzi­nie oraz uro­czy­sto­ściach pod Pomni­kiem Towa­rzy­stwa Powstań­ców i Wojaków.
Z oka­zji Świę­ta Nie­pod­le­gło­ści skła­da­my Wszyst­kim ser­decz­ne życze­nia! Niech duma z histo­rii Pol­ski i bycia Pola­ka­mi wypeł­ni nasze ser­ca i zago­ści w każ­dym domu na zawsze!


Wstecz