Naro­do­we Czy­ta­nie 2022

SONY DSCPo raz kolej­ny odby­ła się akcja Naro­do­we Czy­ta­nie. Rów­nież nasza szko­ła wzię­ła w niej udział. W roku szkol­nym 2022/2022 czy­ta­no „Bal­la­dy i roman­se” Ada­ma Mic­kie­wi­cza. Akcja mia­ła na celu pro­mo­wa­nie lite­ra­tu­ry pol­skiej oraz wzbu­dza­nie czy­tel­nic­twa wśród dzie­ci i mło­dzie­ży. W Roku Roman­ty­zmu Pol­skie­go ucznio­wie z klas 5–8 wraz z nauczy­cie­lem biblio­te­ka­rzem- panią Kata­rzy­ną Wyskoc­ką oraz nauczy­cie­la­mi języ­ka pol­skie­go: panią Jolan­tą Bań­ko, panią Han­ną Pie­chow­ską- Hirsz oraz panią Wero­ni­ką Pobłoc­ką zapro­si­li brać szkol­ną do wysłu­cha­nia trzech utwo­rów: „Powrót taty”, „Świ­te­zian­ka” oraz „Pani Twardowska”.
Ucznio­wie pod kie­run­kiem nauczy­cie­li polo­ni­stów w inno­wa­cyj­ny spo­sób zapre­zen­to­wa­li dzie­ła Ada­ma Mic­kie­wi­cza. Ucznio­wie wyko­rzy­sta­li ele­men­ty dra­my, przy­go­to­wa­li autor­ską cha­rak­te­ry­za­cję swo­jej posta­ci oraz zadba­li o styl i kul­tu­rę języ­ka. Akcja odby­ła się poza salą lek­cyj­ną, na pla­cu ape­lo­wym przed budyn­kiem szko­ły. Nagło­śnie­nie przy­go­to­wał pan Mie­czy­sław Brze­ski.  Nauczy­cie­le i ucznio­wie z zacie­ka­wie­niem wsłu­chi­wa­li się w usły­sza­ne utwo­ry. Dodat­ko­wym ele­men­tem było odczy­ta­nia listu pre­zy­den­ta RP odwo­łu­ją­ce­go się do idei akcji, a tak­że wpro­wa­dze­nie do każ­de­go z czy­ta­nych utwo­rów, pod­czas któ­re­go nauczy­ciel biblio­te­karz zaak­cen­to­wał moty­wy, na któ­rych opie­ra­ła się fabu­ła czy­ta­nej ballady.


Wstecz