Naro­do­we Czy­ta­nie 2019

10Szko­ła Pod­sta­wo­wa nr 1 w Luzi­nie wzię­ła udział w ogól­no­pol­skiej akcji Naro­do­we Czy­ta­nie 2019.W tym roku czy­ta­li­śmy nowe­le pol­skie, więc ucznio­wie szkół pod­sta­wo­wych chęt­nie wzię­li udział w tej akcji, mając do wybo­ru nastę­pu­ją­ce pozycje:

  • Dobra pani – Eli­za Orzeszkowa;
  • Dym – Maria Konopnicka
  • Kata­ryn­ka – Bole­sław Prus
  • Mój ojciec wstę­pu­je do strażaków(ze zbio­ru: Sana­to­rium pod Klep­sy­drą) – Bru­no Schulz
  • Orka– Wła­dy­sław Sta­ni­sław Reymont
  • Roz­dzió­bią nas kru­ki, wro­ny… – Ste­fan Żeromski
  • Sachem– Hen­ryk Sienkiewicz
  • Sawa(z cyklu: Pamiąt­ki Sopli­cy) – Hen­ryk Rzewuski

W naszej szko­le wybra­no „Kata­ryn­kę”, a o opra­wę całe­go spo­tka­nia zadba­ła biblio­te­kar­ka –pani Kata­rzy­na Wyskoc­ka. Ucznio­wie klas V wysłu­cha­li inter­pre­ta­cji gło­so­wej przy­go­to­wa­nej przez uczen­ni­ce: Aga­tę Raż­niew­ską, Wik­to­rię Wołod­ko, Pau­li­nę Pastu­chę oraz Kor­ne­lię Dampc. Ucznio­wie w odświęt­nych kra­wa­tach, któ­ry­mi zakry­wa­li sobie oczy bar­dzo empa­tycz­nie pode­szli do emo­cji głów­nej boha­ter­ki. Każ­dy z uczniów otrzy­mał pie­częć Naro­do­we­go Czy­ta­nia oraz mógł wygrać oko­licz­no­ścio­wy magnes w małym kon­kur­sie czy­tel­ni­czym. Do wspól­ne­go odczy­ta­nia frag­men­tów nowe­li włą­czy­li się tak­że rodzi­ce-pani Kata­rzy­na Kel­ler oraz pani Maja Kro­śnic­ka. Rów­nież nauczy­cie­le oraz peda­go­dzy mie­li oka­zje zapre­zen­to­wać swo­je umie­jęt­no­ści, pro­mu­jąc czy­tel­nic­two wśród swo­ich podopiecznych.


Wstecz