Nar­o­dowe Czy­tanie 2019

10Szkoła Pod­sta­wowa nr 1 w Luzinie wzięła udzi­ał w ogólnopol­skiej akcji Nar­o­dowe Czy­tanie 2019.W tym roku czy­tal­iśmy now­ele pol­skie, więc uczniowie szkół pod­sta­wowych chęt­nie wzięli udzi­ał w tej akcji, mając do wyboru następu­jące pozycje:

  • Dobra pani – Eliza Orzeszkowa;
  • Dym – Maria Konopnicka
  • Kataryn­ka – Bolesław Prus
  • Mój ojciec wstępu­je do strażaków(ze zbioru: Sana­to­ri­um pod Klep­sy­drą) – Bruno Schulz
  • Orka– Władysław Stanisław Reymont
  • Rozdz­ióbią nas kru­ki, wrony… – Ste­fan Żeromski
  • Sachem– Hen­ryk Sienkiewicz
  • Sawa(z cyk­lu: Pamiąt­ki Sopl­i­cy) – Hen­ryk Rzewuski

W naszej szkole wybra­no „Katarynkę”, a o oprawę całego spotka­nia zad­bała bib­liotekar­ka –pani Katarzy­na Wyskoc­ka. Uczniowie klas V wysłuchali inter­pre­tacji głosowej przy­go­towanej przez uczen­nice: Agatę Rażniewską, Wik­torię Wołod­ko, Paulinę Pas­tuchę oraz Kor­nelię Dampc. Uczniowie w odświęt­nych krawat­ach, który­mi zakry­wali sobie oczy bard­zo empaty­cznie podes­zli do emocji głównej bohater­ki. Każdy z uczniów otrzy­mał pieczęć Nar­o­dowego Czy­ta­nia oraz mógł wygrać okolicznoś­ciowy magnes w małym konkur­sie czytel­niczym. Do wspól­nego odczy­ta­nia frag­men­tów now­eli włączyli się także rodz­ice-pani Katarzy­na Keller oraz pani Maja Krośnic­ka. Również nauczy­ciele oraz pedagodzy mieli okaz­je zaprezen­tować swo­je umiejęt­noś­ci, pro­mu­jąc czytel­nict­wo wśród swoich podopiecznych.


Wstecz