Naresz­cie w terenie!

1Po ponad pół­rocz­nej nauce zdal­nej, człon­ko­wie kół­ka geo­gra­ficz­ne­go wybra­li się wraz z opie­ku­nem p. Joan­ną Siko­ra na pierw­szą w tym roku wyprawę.
Punk­tem doce­lo­wym wędrów­ki było miej­sce gro­dzi­ska w Luzi­nie, któ­re­go powsta­nie datu­je się na IX – XI wiek. Wędrów­ka mia­ła też na celu pozna­nie kra­jo­bra­zu polo­dow­co­we­go oraz histo­rii osad­nic­twa na tere­nie naszej miej­sco­wo­ści. Po dro­dze ucznio­wie zapo­zna­li się rów­nież z legen­da­mi o zie­mi luziń­skiej: „Sta­ry kościół i sie­dem kapli­czek”, „Dia­bel­ska sto­pa” oraz „Lusi­nia”. Mimo zmien­nej pogo­dy – humo­ry dopi­sy­wa­ły, co widać na załą­czo­nych zdjęciach.


Wstecz