Naresz­cie w terenie!

1Po pon­ad półrocznej nauce zdal­nej, członkowie kół­ka geograficznego wybrali się wraz z opiekunem p. Joan­ną Siko­ra na pier­wszą w tym roku wyprawę.
Punk­tem docelowym wędrów­ki było miejsce grodziska w Luzinie, którego pow­stanie datu­je się na IX – XI wiek. Wędrówka miała też na celu poz­nanie kra­jo­brazu polodow­cowego oraz his­torii osad­nict­wa na tere­nie naszej miejs­cowoś­ci. Po drodze uczniowie zapoz­nali się również z leg­en­da­mi o zie­mi luz­ińskiej: „Stary koś­ciół i sie­dem kapliczek”, „Dia­bel­s­ka stopa” oraz „Lusinia”. Mimo zmi­en­nej pogody – humory dopisy­wały, co widać na załąc­zonych zdjęciach.


Wstecz