Najmłod­si programują

1514 czer­w­ca 2018 roku pod­czas „Dnia Rodziny” w klasie Ib, odbyło się pod­sumowanie ogólnopol­skiego pro­gra­mu „Uczymy dzieci pro­gramować” edy­c­ja 2017/2018.Uroczysty „Dzień Rodziny” w klasie Ib miał więc swój szczegól­ny charakter.
W pier­wszej częś­ci spotka­nia uczniowie zaprezen­towali swo­je umiejęt­noś­ci artysty­czno- wokalne recy­tu­jąc piękne wier­sze oraz śpiewa­jąc radosne piosen­ki o rodzinie a także wręczyli rodz­i­com włas­noręcznie przy­go­towane lau­r­ki i medale. W drugiej częś­ci uczniowie wspól­nie z zapros­zony­mi rodzi­ca­mi, rodzeńst­wem tworzyli zakodowane kwiat­ki, po których dwa wesołe ozobo­ty porusza­ły się według nadanego przez dzieci kodu. Następ­nie rodzinne kwiat­ki stworzyły wspól­ną kla­sową łąkę. Zabawa była niezwykła, dodatkowo rodz­ice ozd­abi­ali i pod­pisy­wali prace wspól­nie ze swoi­mi dzieć­mi a także obser­wowali nasze robo­ty przy rozszyfrowywa­niu kodów. Rodzin­na atmos­fera, serdecz­na roz­mowa a także radość dzieci i rodz­iców towarzyszyła nam przez całe spotkanie pod­czas „Dnia Rodzin­ny”. Dodatkowo rodz­ice postarali się o słod­kie przekąs­ki więc pięknie zastaw­iony stół cieszył wszys­t­kich goś­ci. W ramach odbytego pro­jek­tu każdy z uczniów klasy I b otrzy­mał cer­ty­fikat udzi­ału w „Pro­gramie Uczymy Dzieci Pro­gramować edy­c­ja 2017/2018” Dzieci z ogrom­nym zain­tere­sowaniem uczest­niczyły we wszys­t­kich dzi­ała­ni­ach, tworzyły zakodowane obrazy, mapy, budowle. Prace uczniów reg­u­larnie były prezen­towane na tabli­cach kla­sowych, gdzie rodz­ice mogli obser­wować tok myślowy dziec­ka, jego rozwój, kreaty­wność. Grat­u­lu­je­my wszys­tkim uczniom i rodz­i­com a także nauczy­cielowi- koor­dy­na­torowi szkol­ne­mu Pani mgr Alicji Klinkosz. Składamy także serdeczne podz­iękowa­nia rodz­i­com za wspani­ałą atmos­ferę i słod­kie niespodzian­ki pod­czas „Dnia Rodziny”


Wstecz