Naj­młod­si programują

1514 czerw­ca 2018 roku pod­czas „Dnia Rodzi­ny” w kla­sie Ib, odby­ło się pod­su­mo­wa­nie ogól­no­pol­skie­go pro­gra­mu „Uczy­my dzie­ci pro­gra­mo­wać” edy­cja 2017/2018.Uro­czy­sty „Dzień Rodzi­ny” w kla­sie Ib miał więc swój szcze­gól­ny charakter.
W pierw­szej czę­ści spo­tka­nia ucznio­wie zapre­zen­to­wa­li swo­je umie­jęt­no­ści arty­stycz­no- wokal­ne recy­tu­jąc pięk­ne wier­sze oraz śpie­wa­jąc rado­sne pio­sen­ki o rodzi­nie a tak­że wrę­czy­li rodzi­com wła­sno­ręcz­nie przy­go­to­wa­ne laur­ki i meda­le. W dru­giej czę­ści ucznio­wie wspól­nie z zapro­szo­ny­mi rodzi­ca­mi, rodzeń­stwem two­rzy­li zako­do­wa­ne kwiat­ki, po któ­rych dwa weso­łe ozo­bo­ty poru­sza­ły się według nada­ne­go przez dzie­ci kodu. Następ­nie rodzin­ne kwiat­ki stwo­rzy­ły wspól­ną kla­so­wą łąkę. Zaba­wa była nie­zwy­kła, dodat­ko­wo rodzi­ce ozda­bia­li i pod­pi­sy­wa­li pra­ce wspól­nie ze swo­imi dzieć­mi a tak­że obser­wo­wa­li nasze robo­ty przy roz­szy­fro­wy­wa­niu kodów. Rodzin­na atmos­fe­ra, ser­decz­na roz­mo­wa a tak­że radość dzie­ci i rodzi­ców towa­rzy­szy­ła nam przez całe spo­tka­nie pod­czas „Dnia Rodzin­ny”. Dodat­ko­wo rodzi­ce posta­ra­li się o słod­kie prze­ką­ski więc pięk­nie zasta­wio­ny stół cie­szył wszyst­kich gości. W ramach odby­te­go pro­jek­tu każ­dy z uczniów kla­sy I b otrzy­mał cer­ty­fi­kat udzia­łu w „Pro­gra­mie Uczy­my Dzie­ci Pro­gra­mo­wać edy­cja 2017/2018” Dzie­ci z ogrom­nym zain­te­re­so­wa­niem uczest­ni­czy­ły we wszyst­kich dzia­ła­niach, two­rzy­ły zako­do­wa­ne obra­zy, mapy, budow­le. Pra­ce uczniów regu­lar­nie były pre­zen­to­wa­ne na tabli­cach kla­so­wych, gdzie rodzi­ce mogli obser­wo­wać tok myślo­wy dziec­ka, jego roz­wój, kre­atyw­ność. Gra­tu­lu­je­my wszyst­kim uczniom i rodzi­com a tak­że nauczy­cie­lo­wi- koor­dy­na­to­ro­wi szkol­ne­mu Pani mgr Ali­cji Klin­kosz. Skła­da­my tak­że ser­decz­ne podzię­ko­wa­nia rodzi­com za wspa­nia­łą atmos­fe­rę i słod­kie nie­spo­dzian­ki pod­czas „Dnia Rodziny”


Wstecz