Naj­lep­si w Gmi­nie Luzino

SONY DSCW  Wej­he­ro­wie dnia 27 listo­pa­da 2017 roku odby­ło się pod­su­mo­wa­nie Pomor­skie­go Kon­kur­su Pla­stycz­no-Foto­gra­ficz­no-Fil­mo­we­go pt. „ Uza­leż­nie­nia XXI wieku”.Do Powia­to­we­go Zespo­łu Pla­có­wek Oświa­to­wo-Wycho­waw­czych w Wej­he­ro­wie wpły­nę­ło ok. 300 prac, spo­śród któ­rych wyróż­nio­no 86.
Jed­ną z nich była pra­ca jed­ne­go z uczniów Szko­ły Pod­sta­wo­wej nr 1 w Luzi­nie — Macie­ja Kel­le­ra z kla­sy III c, któ­ry w kate­go­rii pla­sty­ka zajął pierw­sze miej­sce ( kla­sy I- III ). Jury posta­no­wi­ło tak­że nagro­dzić dzie­ło Mar­ty Gelin­skiej . Otrzy­ma­ła ona wyróż­nie­nie (kla­sy IV — VI). War­to pod­kre­ślić, że w obu kate­go­riach uczniom tym uda­ło się poko­nać ok.300 innych uczest­ni­ków. Spo­łecz­ność naszej szko­ły jest bar­dzo dum­na z tych sukcesów.

Wstecz