Najlep­si w Gminie Luzino

SONY DSCW  Wejherowie dnia 27 listopa­da 2017 roku odbyło się pod­sumowanie Pomorskiego Konkur­su Plas­ty­czno-Fotograficzno-Fil­mowego pt. „ Uza­leżnienia XXI wieku”.Do Powia­towego Zespołu Placówek Oświa­towo-Wychowaw­czych w Wejherowie wpłynęło ok. 300 prac, spośród których wyróżniono 86.
Jed­ną z nich była pra­ca jed­nego z uczniów Szkoły Pod­sta­wowej nr 1 w Luzinie — Macie­ja Kellera z klasy III c, który w kat­e­gorii plas­ty­ka zajął pier­wsze miejsce ( klasy I- III ). Jury postanow­iło także nagrodz­ić dzieło Mar­ty Gelin­skiej . Otrzy­mała ona wyróżnie­nie (klasy IV — VI). Warto pod­kreślić, że w obu kat­e­go­ri­ach uczniom tym udało się pokon­ać ok.300 innych uczest­ników. Społeczność naszej szkoły jest bard­zo dum­na z tych sukcesów.

Wstecz