„Na stra­ga­nie” w gru­pie OP6C

davPrzed­szko­la­ki z gru­py OP6C zro­bi­ły dla swo­ich rodzi­ców nie­ty­po­wą nie­spo­dzian­kę. Dzie­ci pod opie­ką p. Nata­lii Boj­ke i p. Żane­ty Szy­me­row­skiej przy­go­to­wa­ły przed­sta­wie­nie J. Brze­chwy pt. „Na straganie”.
Za pomo­cą samo­dziel­nie wyko­na­nych pacy­nek, dzie­ci wcie­li­ły się w rolę warzyw i z zaan­ga­żo­wa­niem wypo­wia­da­ły swo­je przy­dzie­lo­ne kwe­stie. Wspól­nie zadba­li­śmy o całą aran­ża­cję. Rodzi­ce mie­li moż­li­wość obej­rzeć całe przed­sta­wie­nie onli­ne. Nie­spo­dzian­ka bar­dzo się wszyst­kim spodo­ba­ła, a dzie­ci były bar­dzo dum­ne ze swo­ich arty­stycz­nych wystąpień.


Wstecz