Na ochro­nie śro­do­wi­ska two­je zdro­wie tyl­ko zyska

822 kwiet­nia to dzień, w któ­rym każ­dy z nas choć przez chwi­lę powi­nien pomy­śleć o naszej pla­ne­cie oraz o ota­cza­ją­cej nas przy­ro­dzie. W Mię­dzy­na­ro­do­wy Dzień Zie­mi ucznio­wie naszej szko­ły pod­czas zajęć logo­pe­dycz­nych zasta­na­wia­li się jak wspól­nie dbać o naszą pla­ne­tę i ją chro­nić, aby była ona czy­sta, zdro­wa i piękna.
Dodat­ko­wo dzie­ci wyko­na­ły gim­na­sty­kę buzi i języ­ka, za pomo­cą sło­mek pose­gre­go­wa­ły śmie­ci do odpo­wied­nich koszy, uspraw­nia­ły lewą pół­ku­lę mózgu poprzez ćwi­cze­nia sekwen­cyj­ne, ukła­da­nie sze­re­gów oraz puz­zli. W trak­cie zajęć wyko­rzy­sta­no tak­że zaso­by pro­gra­mo­we gabi­ne­tu logo­pe­dycz­ne­go. Pamię­taj­my, to my jeste­śmy odpo­wie­dzial­ni za Ziemię!


Wstecz