Na kaw­ce w Soplicowie

2Z oka­zji obcho­dów stu­le­cia nie­pod­le­gło­ści Pol­ski na lek­cjach języ­ka pol­skie­go ucznio­wie klas IV-VI pozna­wa­li frag­men­ty epo­pei naro­do­wej „Pan Tade­usz”. Ucznio­wie kla­sy IV c i V f recy­to­wa­li i odczy­ty­wa­li frag­men­ty utwo­ru Mic­kie­wi­cza doty­czą­ce oby­cza­jów szla­chec­kich, a przede wszyst­kim rytu­ału parze­nia kawy. W miłej atmos­fe­rze przy her­bat­ce i kaw­ce ucznio­wie pozna­li rów­nież bio­gra­fię nasze­go wiesz­cza oraz kil­ka waż­nych fak­tów z histo­rii Pol­ski. Ta nie­ty­po­wa lek­cja zapew­ne na dłu­go pozo­sta­nie w ich pamięci

 


Wstecz