Na kaw­ce w Soplicowie

2Z okazji obchodów stule­cia niepodległoś­ci Pol­s­ki na lekc­jach języ­ka pol­skiego uczniowie klas IV-VI poz­nawali frag­men­ty epopei nar­o­dowej „Pan Tadeusz”. Uczniowie klasy IV c i V f recy­towali i odczy­ty­wali frag­men­ty utworu Mick­iewicza doty­czące oby­cza­jów szlachec­kich, a przede wszys­tkim rytu­ału parzenia kawy. W miłej atmos­ferze przy herbatce i kaw­ce uczniowie poz­nali również biografię naszego wieszcza oraz kil­ka ważnych fak­tów z his­torii Pol­s­ki. Ta niety­powa lekc­ja zapewne na dłu­go pozostanie w ich pamięci

 


Wstecz