Muzy­kal­nie u Weso­łych Nutek

Zami­ło­wa­nie do muzy­ki moż­na zaob­ser­wo­wać u dziec­ka już od naj­młod­szych lat. Śpiew, taniec czy muzy­ko­wa­nie nie tyl­ko spra­wia­ją malu­chom fraj­dę, lecz przede wszyst­kim wspie­ra­ją ich rozwój.


Dzię­ki roz­wi­ja­niu muzycz­nych pasji kształ­tu­ją się zdol­no­ści poznaw­cze, moto­rycz­ne i koor­dy­na­cja rucho­wa. Kre­atyw­ne malu­chy mogą w ten spo­sób puścić wodze fan­ta­zji, nie­co bar­dziej nie­śmia­łe mogą nato­miast dać wyraz swo­im uczu­ciom. Pra­cu­jąc wokół tema­tu „Instru­men­ty muzycz­ne” dzie­ci z gru­py OP5B mia­ły oka­zję poznać ich nazwy, obej­rzeć jak i z cze­go są wyko­na­ne oraz utwo­rzyć dzie­cię­cą orkie­strę. Gra­li­śmy nasze ulu­bio­ne pio­sen­ki. Kolej­nym eta­pem naszych dzia­łań było wyko­na­nie wła­snych instru­men­tów muzycz­nych z przy­nie­sio­nych do przed­szko­la bute­lek, puszek, pudeł­kach oraz kaszy, ryżu, faso­li, gro­chu i maka­ro­nu. Nasze zada­nie pole­ga­ło na tym, aby kolo­ro­wym papie­rem, bibu­łą, piór­ka­mi i wstąż­ka­mi ozdo­bić nasze instru­men­ty. Na zakoń­cze­nie pod­ję­li­śmy pró­bę gra­nia na nich. Zapo­zna­li­śmy się też z nuta­mi, oglą­da­li­śmy baj­ki edu­ka­cyj­ne o instru­men­tach muzycz­nych, bawi­li­śmy się w dźwię­ki wyso­kie i niskie oraz roz­wią­zy­wa­li­śmy zagad­ki słu­cho­we. Zaję­cia spra­wi­ły dzie­ciom wie­le fraj­dy, a uśmiech nie scho­dził z twa­rzy przed­szko­la­ków! Może w przy­szło­ści ktoś z nich zosta­nie muzy­kiem lub dyry­gen­tem orkiestry.


Wstecz