Muzykalnie u Wesołych Nutek

Zamiłowanie do muzy­ki moż­na zaob­ser­wować u dziec­ka już od najmłod­szych lat. Śpiew, taniec czy muzykowanie nie tylko spraw­ia­ją malu­chom fra­jdę, lecz przede wszys­tkim wspier­a­ją ich rozwój.


Dzię­ki rozwi­ja­niu muzy­cznych pasji ksz­tał­tu­ją się zdol­noś­ci poz­naw­cze, moto­ryczne i koor­dy­nac­ja ruchowa. Kreaty­wne maluchy mogą w ten sposób puś­cić wodze fan­tazji, nieco bardziej nieśmi­ałe mogą nato­mi­ast dać wyraz swoim uczu­ciom. Pracu­jąc wokół tem­atu „Instru­men­ty muzy­czne” dzieci z grupy OP5B miały okazję poz­nać ich nazwy, obe­jrzeć jak i z czego są wyko­nane oraz utworzyć dziecięcą orkiestrę. Gral­iśmy nasze ulu­bione piosen­ki. Kole­jnym etapem naszych dzi­ałań było wyko­nanie włas­nych instru­men­tów muzy­cznych z przynie­sionych do przed­szko­la butelek, puszek, pudełkach oraz kaszy, ryżu, fasoli, grochu i makaronu. Nasze zadanie pole­gało na tym, aby kolorowym papierem, bibułą, piórka­mi i wstążka­mi ozdo­bić nasze instru­men­ty. Na zakończe­nie pod­jęliśmy próbę gra­nia na nich. Zapoz­nal­iśmy się też z nuta­mi, oglą­dal­iśmy baj­ki eduka­cyjne o instru­men­tach muzy­cznych, baw­iliśmy się w dźwię­ki wysok­ie i niskie oraz rozwiązy­wal­iśmy zagad­ki słu­chowe. Zaję­cia spraw­iły dzieciom wiele fra­jdy, a uśmiech nie schodz­ił z twarzy przed­szko­laków! Może w przyszłoś­ci ktoś z nich zostanie muzykiem lub dyry­gen­tem orkiestry.


Wstecz