Muzy­czny sukces naszej uczen­ni­cy-Lau­ry Rutkowskiej

1Wspani­ała wiado­mość! 08.03. Lau­ra Rutkows­ka-uczen­ni­ca klasy VIIc została zak­wal­i­fikowana do wojew­ódzkiego eta­pu VIII Wojew­ódzkiego Konkur­su Poezji i Poezji Śpiewanej. Piosenką Edy­ty Gep­pert “Zami­ast”, nasza wokalist­ka urzekła jurorów niezwykłą wrażli­woś­cią, inter­pre­tacją i pięknym głosem. 21. 03. w Zes­pole Szkół Kre­owa­nia Wiz­erunku w Gdańsku Lau­ra miała okazję posłuchać niesamow­itych wykon­ań innych uczestników.
Nie obyło się bez wzruszeń, zach­wytów i podzi­wu. Jed­nak to właśnie nasza uczen­ni­ca stanęła na najwyższym podium…W kat­e­gorii klas VII-VIII szkół pod­sta­wowych Lau­ra wyśpiewała I miejsce!! Jesteśmy ogrom­nie dum­ni i szczęśli­wi! Poe­t­y­c­ki, kam­er­al­ny kli­mat konkur­su, wspani­ała atmos­fera oraz wiel­ka życ­zli­wość ze strony wszys­t­kich jurorów i uczest­ników spraw­iły, że w przyszłym roku z pewnoś­cią udamy się do Gdańs­ka po raz kole­jny… Lau­rze bard­zo serdecznie grat­u­lu­je­my i życzymy dal­szych sukcesów na drodze solowej kariery!

 
Wstecz