Muzycz­ny suk­ces naszej uczen­ni­cy-Lau­ry Rutkowskiej

1Wspa­nia­ła wia­do­mość! 08.03. Lau­ra Rut­kow­ska-uczen­ni­ca kla­sy VIIc zosta­ła zakwa­li­fi­ko­wa­na do woje­wódz­kie­go eta­pu VIII Woje­wódz­kie­go Kon­kur­su Poezji i Poezji Śpie­wa­nej. Pio­sen­ką Edy­ty Gep­pert “Zamiast”, nasza woka­list­ka urze­kła juro­rów nie­zwy­kłą wraż­li­wo­ścią, inter­pre­ta­cją i pięk­nym gło­sem. 21. 03. w Zespo­le Szkół Kre­owa­nia Wize­run­ku w Gdań­sku Lau­ra mia­ła oka­zję posłu­chać nie­sa­mo­wi­tych wyko­nań innych uczestników.
Nie oby­ło się bez wzru­szeń, zachwy­tów i podzi­wu. Jed­nak to wła­śnie nasza uczen­ni­ca sta­nę­ła na naj­wyż­szym podium…W kate­go­rii klas VII-VIII szkół pod­sta­wo­wych Lau­ra wyśpie­wa­ła I miej­sce!! Jeste­śmy ogrom­nie dum­ni i szczę­śli­wi! Poetyc­ki, kame­ral­ny kli­mat kon­kur­su, wspa­nia­ła atmos­fe­ra oraz wiel­ka życz­li­wość ze stro­ny wszyst­kich juro­rów i uczest­ni­ków spra­wi­ły, że w przy­szłym roku z pew­no­ścią uda­my się do Gdań­ska po raz kolej­ny… Lau­rze bar­dzo ser­decz­nie gra­tu­lu­je­my i życzy­my dal­szych suk­ce­sów na dro­dze solo­wej kariery!

 
Wstecz