Muzy­cz­na przerwa

Uczniowie klas SONY DSCI‑III są zach­wyceni nowym sposobem spędza­nia wol­nego cza­su pod­czas prz­erw międzylek­cyjnych. Od 13 listopa­da 2017 r. dzieci mogą uczest­niczyć w inic­jaty­wie “Muzy­cz­na prz­er­wa”. Pod­czas długiej prz­er­wy uczniowie wraz z wychowaw­ca­mi uda­ją się na hol apelowy, by tam brać udzi­ał w fan­tasty­cznej, tanecznej przygodzie.
Przy­go­towane przez panią Annę Erd­mańczyk uczen­nice klasy VI a — Oli­wia Jagu­si­ak, Emil­ia Klein, Pola Krauza, Zuzia Liet­zau, Karoli­na Pek, Julia Pobłoc­ka, Natalia Reszke, Kaja Seta, Natalia Siko­ra, Ola Skrzyp­kows­ka, Paula Tobias, Amelia Witt i Ange­li­ka Żelazny wprowadza­ją dzieci w świat tań­ca nowoczes­nego.
Dziew­czyny prezen­tu­ją ruchy układu tanecznego, które ich młod­sze koleżan­ki i koledzy naśladu­ją z dużym zaan­gażowaniem i ogrom­nym entuzjazmem.Dzięki tej inic­jaty­wie dzieci pod­czas prz­er­wy mają możli­wość rozład­owa­nia nad­miernych pokładów energii w akcep­towany i przede wszys­tkim przy­jem­ny sposób. Orga­ni­za­c­ja akty­wnej prz­er­wy nie była­by możli­wa, gdy­by nie zaan­gażowanie pana Mieczysława Brzeskiego i przy­go­towanych przez niego oper­a­torów dźwięku: Kami­la Pal­lach- ucz­nia kl VI a i Michała Hinz z klasy VI c.


Wstecz