Muzycz­na przerwa

Ucznio­wie klas SONY DSCI‑III są zachwy­ce­ni nowym spo­so­bem spę­dza­nia wol­ne­go cza­su pod­czas przerw mię­dzy­lek­cyj­nych. Od 13 listo­pa­da 2017 r. dzie­ci mogą uczest­ni­czyć w ini­cja­ty­wie “Muzycz­na prze­rwa”. Pod­czas dłu­giej prze­rwy ucznio­wie wraz z wycho­waw­ca­mi uda­ją się na hol ape­lo­wy, by tam brać udział w fan­ta­stycz­nej, tanecz­nej przygodzie.
Przy­go­to­wa­ne przez panią Annę Erd­mań­czyk uczen­ni­ce kla­sy VI a — Oli­wia Jagu­siak, Emi­lia Kle­in, Pola Krau­za, Zuzia Liet­zau, Karo­li­na Pek, Julia Pobłoc­ka, Nata­lia Resz­ke, Kaja Seta, Nata­lia Siko­ra, Ola Skrzyp­kow­ska, Pau­la Tobias, Ame­lia Witt i Ange­li­ka Żela­zny wpro­wa­dza­ją dzie­ci w świat tań­ca nowo­cze­sne­go.
Dziew­czy­ny pre­zen­tu­ją ruchy ukła­du tanecz­ne­go, któ­re ich młod­sze kole­żan­ki i kole­dzy naśla­du­ją z dużym zaan­ga­żo­wa­niem i ogrom­nym entuzjazmem.Dzięki tej ini­cja­ty­wie dzie­ci pod­czas prze­rwy mają moż­li­wość roz­ła­do­wa­nia nad­mier­nych pokła­dów ener­gii w akcep­to­wa­ny i przede wszyst­kim przy­jem­ny spo­sób. Orga­ni­za­cja aktyw­nej prze­rwy nie była­by moż­li­wa, gdy­by nie zaan­ga­żo­wa­nie pana Mie­czy­sła­wa Brze­skie­go i przy­go­to­wa­nych przez nie­go ope­ra­to­rów dźwię­ku: Kami­la Pal­lach- ucznia kl VI a i Micha­ła Hinz z kla­sy VI c.


Wstecz