Muzycz­na biblioteka

SONY DSCUcznio­wie klas dru­gich Szko­ły Pod­sta­wo­wej nr 1 w Luzi­nie wraz z wycho­waw­ca­mi bra­li udzia­łu w “Muzycz­nej Biblio­te­ce”- dzia­ła­niu w ramach pro­jek­tu Naro­do­we­go Pro­gra­mu Roz­wo­ju Czy­tel­nic­twa — Ludzie z pasją. 
Dnia 17.04.2018 o godz. 11.45 odby­ło się spo­tka­nie z nie­zwy­kłym gościem, panią Alek­san­drą Kotłow­ską — peda­go­giem, biblio­te­ka­rzem, gita­rzyst­ką, mul­tiin­stru­men­ta­list­ką, autor­ką tek­stów oraz woka­list­ką. Spo­tka­nie roz­po­czę­ło się słu­cho­wi­skiem pod­czas któ­re­go dzie­ci wysłu­cha­ły wier­sza Woj­cie­cha Próch­nie­wi­cza pt. “W mia­stecz­ku”- o muzycz­nych marze­niach, następ­nie wzię­ły udział w zaba­wie sce­nicz­nej oraz posłu­cha­ły jak nasz gość reali­zu­je swo­je marze­nia i pasje. Na zakoń­cze­nie przy akom­pa­nia­men­cie gita­ry, zaśpie­wa­li­śmy  pio­sen­kę o czy­ta­niu ksią­żek. Dodat­ko­wo towa­rzy­szy­li nam rówie­śni­cy z kla­sy dru­giej Spo­łecz­nej Szko­ły Pod­sta­wo­wej im. Janu­sza Kor­cza­ka w Wej­he­ro­wie, któ­rzy spe­cjal­nie na tę oka­zję przy­wieź­li swo­je instru­men­ty, a tak­że przy­go­to­wa­li dla naszych uczniów nie­spo­dzian­ki-zakład­ki do ksią­żek.  Na zakoń­cze­nie melo­dyj­ne­go, rado­sne­go spo­tka­nia podzię­ko­wa­li­śmy naszym gościom  meda­la­mi-ser­dusz­ka­mi pt.” Muzycz­na Biblio­te­ka Luzi­no-Wej­he­ro­wo 2018”.

Wstecz