Muzy­cz­na biblioteka

SONY DSCUczniowie klas drugich Szkoły Pod­sta­wowej nr 1 w Luzinie wraz z wychowaw­ca­mi brali udzi­ału w “Muzy­cznej Bib­liotece”- dzi­ała­niu w ramach pro­jek­tu Nar­o­dowego Pro­gra­mu Roz­wo­ju Czytel­nict­wa — Ludzie z pasją. 
Dnia 17.04.2018 o godz. 11.45 odbyło się spotkanie z niezwykłym goś­ciem, panią Alek­san­drą Kotłowską — ped­a­gogiem, bib­liotekarzem, gitarzys­tką, mul­ti­in­stru­men­tal­istką, autorką tek­stów oraz wokalistką. Spotkanie rozpoczęło się słu­chowiskiem pod­czas którego dzieci wysłuchały wier­sza Woj­ciecha Próch­niewicza pt. “W miasteczku”- o muzy­cznych marzeni­ach, następ­nie wzięły udzi­ał w zabaw­ie scenicznej oraz posłuchały jak nasz gość real­izu­je swo­je marzenia i pas­je. Na zakończe­nie przy akom­pa­ni­a­men­cie gitary, zaśpiewal­iśmy  piosenkę o czy­ta­niu książek. Dodatkowo towarzyszyli nam rówieśni­cy z klasy drugiej Społecznej Szkoły Pod­sta­wowej im. Janusza Kor­cza­ka w Wejherowie, którzy spec­jal­nie na tę okazję przy­wieźli swo­je instru­men­ty, a także przy­go­towali dla naszych uczniów niespodzian­ki-zakład­ki do książek.  Na zakończe­nie melodyjnego, rados­nego spotka­nia podz­iękowal­iśmy naszym goś­ciom  medala­mi-ser­duszka­mi pt.” Muzy­cz­na Bib­liote­ka Luzi­no-Wejherowo 2018”.

Wstecz