Motyl­ki i Pszczół­ki na wys­taw­ie obrazów w Gmin­nym Ośrod­ku Kultury