Motyl­ki i Psz­czół­ki na wysta­wie obra­zów w Gmin­nym Ośrod­ku Kultury