Moje zdro­wie, mój skarb

SONY DSC„ Moje zdro­wie, mój skarb ”- tak brzmiał tytuł godzi­ny wycho­waw­czej prze­pro­wa­dzo­nej 26 wrze­śnia przez stu­den­ta Gdań­skie­go Uni­wer­sy­te­tu Medycz­ne­go dla klas VI i V w Szko­le Pod­sta­wo­wej nr 1 im. Lecha Bąd­kow­skie­go w Luzi­nie. Pod­czas spo­tka­nia dzie­ci mogły zazna­jo­mić się z nega­tyw­ny­mi następ­stwa­mi zaży­wa­nia sub­stan­cji odu­rza­ją­cych. Poru­sza­ne były aktu­al­ne pro­ble­my, z któ­ry­mi musi zmie­rzyć się dzi­siej­sza szko­ła, przede wszyst­kim nad­uży­wa­niem tru­ją­cych sub­stan­cji takich jak: dopa­la­cze, papie­ro­sy ‚e‑papierosy oraz nar­ko­ty­ki. Dzie­ci otrzy­ma­ły zestaw roz­wią­zań, dzię­ki któ­rym będą mogły z peł­ną świa­do­mo­ścią nega­tyw­nych skut­ków wyżej wymie­nio­nych zacho­wań radzić sobie w trud­nych sytu­acjach oraz podej­mo­wać proz­dro­wot­ne decy­zje. Czas doj­rze­wa­nia jest klu­czo­wy dla roz­wo­ju czło­wie­ka, a więc spra­wą naj­wyż­szej wagi  jest uchro­nie­nie dzie­ci od destruk­cyj­ne­go dzia­ła­nia nie­bez­piecz­nych sub­stan­cji chemicznych.


Wstecz