Moje zdrowie, mój skarb

SONY DSC„ Moje zdrowie, mój skarb ”- tak brzmi­ał tytuł godziny wychowaw­czej przeprowad­zonej 26 wrześ­nia przez stu­den­ta Gdańskiego Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego dla klas VI i V w Szkole Pod­sta­wowej nr 1 im. Lecha Bąd­kowskiego w Luzinie. Pod­czas spotka­nia dzieci mogły zaz­na­jomić się z negaty­wny­mi następst­wa­mi zaży­wa­nia sub­stancji odurza­ją­cych. Poruszane były aktu­alne prob­le­my, z który­mi musi zmierzyć się dzisiejsza szkoła, przede wszys­tkim naduży­waniem tru­ją­cych sub­stancji takich jak: dopalacze, papierosy ‚e‑papierosy oraz narko­ty­ki. Dzieci otrzy­mały zestaw rozwiązań, dzię­ki którym będą mogły z pełną świado­moś­cią negaty­wnych skutków wyżej wymienionych zachowań radz­ić sobie w trud­nych sytu­ac­jach oraz pode­j­mować prozdrowotne decyz­je. Czas dojrze­wa­nia jest kluc­zowy dla roz­wo­ju człowieka, a więc sprawą najwyższej wagi  jest uchronie­nie dzieci od destruk­cyjnego dzi­ała­nia niebez­piecznych sub­stancji chemicznych.


Wstecz