„Moja kla­sa na scenie”

1W bie­żą­cym roku szkol­nym ucznio­wie klas I‑III wzię­li udział w pro­jek­cie „Moja kla­sa na sce­nie”. Zało­że­niem inno­wa­cji było roz­bu­dze­nie zain­te­re­so­wań uczniów edu­ka­cji wcze­snosz­kol­nej sztu­ką i teatrem oraz wszech­stron­ny i har­mo­nij­ny roz­wój ucznia poprzez edu­ka­cję teatral­ną. Pomysł wpro­wa­dze­nia inno­wa­cji powstał w wyni­ku obser­wa­cji i roz­mów z dzieć­mi. Ucznio­wie spo­ro cza­su spę­dza­ją przed ekra­nem kom­pu­te­ra, tele­wi­zo­ra bądź smartwatcha.
Aby „wyrwać” ich z tego nie­re­al­ne­go świa­ta, posta­no­wi­ły­śmy prze­nieść ich w świat sztu­ki, umoż­li­wić im kon­takt z teatrem. Ten pomysł dał dzie­ciom poczu­cie spraw­czo­ści i odpo­wie­dzial­no­ści, co wpły­nę­ło na ich zacho­wa­nia. W pewien spo­sób ten pro­jekt miał przy­go­to­wać uczniów do wystę­pów na „sce­nie życia”. Inno­wa­cja speł­ni­ła ocze­ki­wa­nia uczniów i rodzi­ców oraz umoż­li­wi­ła roz­wi­ja­nie zain­te­re­so­wań pod­opiecz­nych, a w przy­szło­ści tak­że ich aktyw­ny udzia­łu w życiu kul­tu­ral­nym. Ucznio­wie z wiel­kim zaan­ga­żo­wa­niem włą­czy­li się w akcję, przy­go­to­wy­wa­li rekwi­zy­ty, uczy­li się tek­stów i pio­se­nek na pamięć, nabie­ra­li pew­no­ści sie­bie, „oswa­ja­li się” ze sceną.

Tytu­ły przedstawień:

Kla­sa 1a – „Bez­piecz­ne lato”
Kla­sy 1 b i 1 c – „W zdro­wym cie­le zdro­wy duch”
Kla­sa 1 d – „Nie­zna­jo­my”
Kla­sa 2 a – „Zdro­we żywienie”
Kla­sa 2 b – „Ratuj­my naszą planetę”
Kla­sa 2 d – „Witaj­cie w naszej bajce”
Kla­sa 3 a – „Pie­śni patriotyczne”
Kla­sa 3 b – „Pira­ci”
Kla­sy 3 c i 3 d – „Jaseł­ka”
Kla­sa 3 c i 3 d – ukła­dy taneczne

 
Wstecz