„Moja klasa na scenie”

1W bieżą­cym roku szkol­nym uczniowie klas I‑III wzięli udzi­ał w pro­jek­cie „Moja klasa na sce­nie”. Założe­niem innowacji było rozbudze­nie zain­tere­sowań uczniów edukacji wczes­noszkol­nej sztuką i teatrem oraz wszech­stron­ny i har­moni­jny rozwój ucz­nia poprzez edukację teatral­ną. Pomysł wprowadzenia innowacji pow­stał w wyniku obserwacji i rozmów z dzieć­mi. Uczniowie sporo cza­su spędza­ją przed ekranem kom­put­era, telewiz­o­ra bądź smartwatcha.
Aby „wyr­wać” ich z tego niere­al­nego świa­ta, postanow­iłyśmy prze­nieść ich w świat sztu­ki, umożli­wić im kon­takt z teatrem. Ten pomysł dał dzieciom poczu­cie spraw­c­zoś­ci i odpowiedzial­noś­ci, co wpłynęło na ich zachowa­nia. W pewien sposób ten pro­jekt miał przy­go­tować uczniów do wys­tępów na „sce­nie życia”. Innowac­ja spełniła oczeki­wa­nia uczniów i rodz­iców oraz umożli­wiła rozwi­janie zain­tere­sowań podopiecznych, a w przyszłoś­ci także ich akty­wny udzi­ału w życiu kul­tur­al­nym. Uczniowie z wielkim zaan­gażowaniem włączyli się w akcję, przy­go­towywali rek­wiz­y­ty, uczyli się tek­stów i piosenek na pamięć, nabier­ali pewnoś­ci siebie, „oswa­jali się” ze sceną.

Tytuły przed­staw­ień:

Klasa 1a – „Bez­pieczne lato”
Klasy 1 b i 1 c – „W zdrowym ciele zdrowy duch”
Klasa 1 d – „Niez­na­jomy”
Klasa 2 a – „Zdrowe żywienie”
Klasa 2 b – „Ratu­jmy naszą planetę”
Klasa 2 d – „Wita­j­cie w naszej bajce”
Klasa 3 a – „Pieśni patriotyczne”
Klasa 3 b – „Piraci”
Klasy 3 c i 3 d – „Jaseł­ka”
Klasa 3 c i 3 d – układy taneczne

 
Wstecz