„Moja gra logopedyczna”

1Euro­pej­ski Dzień Logo­pe­dy przy­pa­da 6 mar­ca i obcho­dzo­ny jest we wszyst­kich kra­jach euro­pej­skich. W tym roku szkol­nym panie Wero­ni­ka Engel­brecht i Karo­li­na Mach posta­no­wi­ły uczcić to świę­to  orga­ni­za­cją Szkol­ne­go  Kon­kur­su Logo­pe­dycz­ne­go „Moja gra logopedyczna”.
Celem było roz­po­wszech­nia­nie wie­dzy logo­pe­dycz­nej oraz prze­ciw­dzia­ła­nie zabu­rze­niom i wadom wymo­wy u uczniów. Wyda­rze­nie  spo­tka­ło się z pozy­tyw­nym odze­wem ze stro­ny rodzi­ców, któ­rzy aktyw­nie włą­czy­li się w pomoc swo­im dzie­ciom. Na kon­kurs wpły­nę­ło kil­ka­na­ście nie­zmier­nie cie­ka­wych i kre­atyw­nych gier. „Głod­ny kro­ko­dyl”, „Kost­ka pamię­ci”, „Logo­pe­dycz­ny poke­mon”- to tyl­ko nie­któ­re, barw­ne nazwy dzieł  uczniów. Do pra­cy w wyło­nie­niu zwy­cięz­ców popro­szo­no panią Kata­rzy­nę Grecz­ko- Kem­pa- duszę arty­stycz­ną szko­ły oraz panią Agniesz­kę Bużan, orga­ni­za­tor­kę wie­lu kon­kur­sów pla­stycz­nych w świe­tli­cy szkol­nej. Jury posta­no­wi­ło nagro­dzić wszyst­kie zło­żo­ne pra­ce, gdyż każ­dą z nich cecho­wa­ło ory­gi­nal­ność oraz pomy­sło­wość. Dzie­ciom wrę­czo­no dyplo­my i  nagro­dy rze­czo­we w posta­ci ksią­żek, kolo­ro­wa­nek, przy­bo­rów szkol­nych oraz róż­nych gier plan­szo­wych, roz­wi­ja­ją­cych kom­pe­ten­cje języ­ko­we dzie­ci. Pra­ce uczniów może­my podzi­wiać w spe­cjal­nie utwo­rzo­nej gale­rii, któ­ra znaj­du­je się w holu, w głów­nym wej­ściu szko­ły. Następ­nie wyko­rzy­sta­ne zosta­ną pod­czas tera­pii logo­pe­dycz­nej. Nie­wąt­pli­wie da się zauwa­żyć, że   wśród uczniów  szko­ły są praw­dzi­we talen­ty. Ich pra­ce zachwy­ca­ją  i cie­ka­wią . Każ­da oso­ba bio­rą­ca udział w kon­kur­sie  zasłu­gu­je na sza­cu­nek i uzna­nie, ponie­waż wymy­śle­nie gry plan­szo­wej jest pro­ce­sem bar­dzo trud­nym i skom­pli­ko­wa­nym. Wszyst­kim uczniom gra­tu­lu­je­my życzy­my powo­dze­nia i wie­lu suk­ce­sów w przyszłości!


Wstecz