„Moja gra logopedyczna”

1Europe­js­ki Dzień Logope­dy przy­pa­da 6 mar­ca i obchod­zony jest we wszys­t­kich kra­jach europe­js­kich. W tym roku szkol­nym panie Weroni­ka Engel­brecht i Karoli­na Mach postanow­iły ucz­cić to świę­to  orga­ni­za­cją Szkol­nego  Konkur­su Logope­dy­cznego „Moja gra logopedyczna”.
Celem było rozpowszech­ni­an­ie wiedzy logope­dy­cznej oraz prze­ci­wdzi­ałanie zaburzeniom i wadom wymowy u uczniów. Wydarze­nie  spotkało się z pozy­ty­wnym odzewem ze strony rodz­iców, którzy akty­wnie włączyli się w pomoc swoim dzieciom. Na konkurs wpłynęło kilka­naś­cie niezmiernie ciekawych i kreaty­wnych gier. „Głod­ny krokodyl”, „Kost­ka pamię­ci”, „Logope­dy­czny poke­mon”- to tylko niek­tóre, bar­wne nazwy dzieł  uczniów. Do pra­cy w wyłonie­niu zwycięzców popros­zono panią Katarzynę Greczko- Kem­pa- duszę artysty­czną szkoły oraz panią Agnieszkę Bużan, orga­ni­za­torkę wielu konkursów plas­ty­cznych w świ­etl­i­cy szkol­nej. Jury postanow­iło nagrodz­ić wszys­tkie złożone prace, gdyż każdą z nich cechowało ory­gi­nal­ność oraz pomysłowość. Dzieciom wręc­zono dyplomy i  nagrody rzec­zowe w postaci książek, kolorowanek, przy­borów szkol­nych oraz różnych gier plan­szowych, rozwi­ja­ją­cych kom­pe­tenc­je językowe dzieci. Prace uczniów może­my podzi­wiać w spec­jal­nie utwor­zonej galerii, która zna­j­du­je się w holu, w głównym wejś­ciu szkoły. Następ­nie wyko­rzys­tane zostaną pod­czas ter­apii logope­dy­cznej. Niewąt­pli­wie da się zauważyć, że   wśród uczniów  szkoły są prawdzi­we tal­en­ty. Ich prace zach­wyca­ją  i ciekaw­ią . Każ­da oso­ba biorą­ca udzi­ał w konkur­sie  zasługu­je na sza­cunek i uznanie, ponieważ wymyśle­nie gry plan­szowej jest pro­ce­sem bard­zo trud­nym i skom­p­likowanym. Wszys­tkim uczniom grat­u­lu­je­my życzymy powodzenia i wielu sukcesów w przyszłości!


Wstecz