Mło­dzi recytatorzy

Dnia 23 lute­go 2018 r. w Szko­le Pod­sta­wo­wej nr 1 im. Lecha Bąd­kow­skie­go w Luzi­nie odby­ły się szkol­ne eli­mi­na­cje XXXV Woje­wódz­kie­go Kon­kur­su Recy­ta­tor­skie­go Poezji Pol­skiej dla klas I‑III. W tur­nie­ju wzię­ło udział 21 uczestników.Uczniowie zapre­zen­to­wa­li po dwa utwo­ry poetyckie.
W kon­kur­sie przyznano:
I miej­sce- Niko­la Ani­sie­wicz kla­sa IIa
II miej­sce- Mał­go­rza­ta Dampz kla­sa IIIf
III miej­sce- Fau­sty­na Lan­dow­ska kla­sa Ib
wyróż­nie­nie- Anto­ni­na Lew­nau kla­sa IIb
wyróż­nie­nie- Adam Kaczy­kow­ski kla­sa IIb
wyróż­nie­nie- Patryk Sikor­ski kla­sa Iic
Do eta­pu gmin­ne­go, któ­ry odbył się 3 mar­ca 2018 r. o godz. 9.00 w Szko­le Pod­sta­wo­wej w Sycho­wie, zakwa­li­fi­ko­wa­ły się Niko­la Ani­sie­wicz i Mał­go­rza­ta Dampz. Gra­tu­lu­je­my zwy­cięz­com i dzię­ku­je­my wszyst­kim uczniom bio­rą­cym udział w konkursie.
Wstecz