Młodzi recy­ta­torzy

Dnia 23 lutego 2018 r. w Szkole Pod­sta­wowej nr 1 im. Lecha Bąd­kowskiego w Luzinie odbyły się szkolne elim­i­nac­je XXXV Wojew­ódzkiego Konkur­su Recy­ta­torskiego Poezji Pol­skiej dla klas I‑III. W turnieju wzięło udzi­ał 21 uczestników.Uczniowie zaprezen­towali po dwa utwory poetyckie.
W konkur­sie przyznano:
I miejsce- Niko­la Anisiewicz klasa IIa
II miejsce- Mał­gorza­ta Dampz klasa IIIf
III miejsce- Fausty­na Landows­ka klasa Ib
wyróżnie­nie- Anton­i­na Lew­nau klasa IIb
wyróżnie­nie- Adam Kaczykows­ki klasa IIb
wyróżnie­nie- Patryk Siko­rs­ki klasa Iic
Do eta­pu gmin­nego, który odbył się 3 mar­ca 2018 r. o godz. 9.00 w Szkole Pod­sta­wowej w Sychowie, zak­wal­i­fikowały się Niko­la Anisiewicz i Mał­gorza­ta Dampz. Grat­u­lu­je­my zwycięz­com i dzięku­je­my wszys­tkim uczniom biorą­cym udzi­ał w konkursie.
Wstecz