Młodzi Kaszu­bi w Akwar­i­um Gdyńskim

1Uczniowie z klas III-VI uczęszcza­ją­cy na zaję­cia z języ­ka kaszub­skiego mieli okazję wziąć udzi­ał w niety­powej wycieczce.21 listopa­da 2019 roku uczniowie wyruszyli nad morze-do pięknej Gdyni. Nie odstraszył ich ani wia­tr, ani chłód.
Odwiedzili oni Akwar­i­um Gdyńskie, gdzie wzięli udzi­ał w warsz­tat­ach, przeprowad­zonych w języku kaszub­skim pt.”Bôłt pòd kaszëb­s­ka ban­derą”. Młodzi Kaszu­bi poz­nali kaszub­skie nazwy ryb i zbadali niek­tóre z nich pod mikroskopem. Przy wszys­t­kich swoich dzi­ała­ni­ach i komu­nikacji z prowadzącą posługi­wali się językiem kaszub­skim Po warsz­tat­ach zwiedza­li wszys­tkie sale Akwar­i­um Gdyńskiego oraz ukry­ty w podziemi­ach wiel­ki zbiornik z rek­ina­mi. Zaję­cia i dodatkowe atrakc­je były możli­we dzię­ki udziale w pro­jek­cie eduka­cyjnym „Kaszu­by na fali”. Wycieczkę zor­ga­ni­zowała nauczy­ciel­ka języ­ka kaszub­skiego- pani Żane­ta Szymerows­ka. Opiekunka­mi były: pani Mirosława Marszews­ka, pani Weroni­ka Engel­brecht i Weroni­ka Pobłocka.


Wstecz