Mis­tr­zowie gminy i wicemistr­zowie powiatu

SONY DSCDnia 07.05.2019r. w Szkole Pod­sta­wowej nr 1 im. Lecha Bąd­kowskiego w Luzinie odbył się Gmin­ny Turniej Bez­pieczeńst­wa w Ruchu Dro­gowym. Nowy reg­u­lamin spraw­ił, że będąc uczniem klasy szóstej nie każdy mógł brać w nim udzi­ału tylko rocznik 2007 i młodsi.
Taka zmi­ana w reg­u­laminie spraw­iła, że do turnieju gmin­nego zgłosiła się tylko druży­na ze Szkoły Pod­sta­wowej w Kębłowie. Uroczys­tego otwar­cia zawodów dokon­ał dyrek­tor szkoły pan Dar­iusz Romp­ca i życzył uczest­nikom powodzenia.Dla najlep­szego uczest­ni­ka turnieju nagrodę główną- wysok­iej klasy row­er ufun­dował wójt gminy Luzi­no- pana Jarosław Wejer. Turniej prze­b­ie­gał w następu­ją­cych konkurenc­jach: test wiedzy, test skrzyżowań, jaz­da prak­ty­cz­na na miasteczku ruchu dro­gowym i tor sprawnoś­ciowy. Emocji było bard­zo dużo i po takiej rywal­iza­cji głów­na nagro­da przy­padła  Oskarowi Skiel­nikowi z Szkoły Pod­sta­wowej z Luz­i­na. Wójt gminy oso­biś­cie wręczył spec­jal­ną nagrodę dla najlep­szego uczest­ni­ka turnieju. Zawody wygrała druży­na z Luz­i­na w składzie: Michali­na Dąbkows­ka, Katarzy­na Rojew­s­ka, Oskar Skiel­nik, Paweł Jelińs­ki. Będą oni reprezen­tować gminę w zawodach powiatowych.Dnia 09.05.2019 r. w Szkole Pod­sta­wowej nr 6 w Rumi o godzinie 1000 odbyły się zawody powia­towe Ogólnopol­skiego Turnieju Bez­pieczeńst­wa w Ruchu Dro­gowym. Pod­czas zma­gań turnieju liczyły się tylko dwie drużyny ‑Linia i Luzi­no. Po koń­cowej klasy­fikacji druży­na ze Szkoły Pod­sta­wowej nr 1 z Luz­i­na zajęła II miejsce, a Oskar Skiel­nik pokazał mis­tr­zowską klasę i był najlep­szy w kat­e­gorii klas IV – VI, jak też w kat­e­gorii klas VII – VIII, gdzie  zajął I miejsce. Trenerem drużyny ze Szkoły Pod­sta­wowej nr 1 z Luz­i­na jest pan Mieczysław Brzeski.


Wstecz