Mistrzo­wie gmi­ny i wice­mi­strzo­wie powiatu

SONY DSCDnia 07.05.2019r. w Szko­le Pod­sta­wo­wej nr 1 im. Lecha Bąd­kow­skie­go w Luzi­nie odbył się Gmin­ny Tur­niej Bez­pie­czeń­stwa w Ruchu Dro­go­wym. Nowy regu­la­min spra­wił, że będąc uczniem kla­sy szó­stej nie każ­dy mógł brać w nim udzia­łu tyl­ko rocz­nik 2007 i młodsi.
Taka zmia­na w regu­la­mi­nie spra­wi­ła, że do tur­nie­ju gmin­ne­go zgło­si­ła się tyl­ko dru­ży­na ze Szko­ły Pod­sta­wo­wej w Kębło­wie. Uro­czy­ste­go otwar­cia zawo­dów doko­nał dyrek­tor szko­ły pan Dariusz Romp­ca i życzył uczest­ni­kom powodzenia.Dla naj­lep­sze­go uczest­ni­ka tur­nie­ju nagro­dę głów­ną- wyso­kiej kla­sy rower ufun­do­wał wójt gmi­ny Luzi­no- pana Jaro­sław Wejer. Tur­niej prze­bie­gał w nastę­pu­ją­cych kon­ku­ren­cjach: test wie­dzy, test skrzy­żo­wań, jaz­da prak­tycz­na na mia­stecz­ku ruchu dro­go­wym i tor spraw­no­ścio­wy. Emo­cji było bar­dzo dużo i po takiej rywa­li­za­cji głów­na nagro­da przy­pa­dła  Oska­ro­wi Skiel­ni­ko­wi z Szko­ły Pod­sta­wo­wej z Luzi­na. Wójt gmi­ny oso­bi­ście wrę­czył spe­cjal­ną nagro­dę dla naj­lep­sze­go uczest­ni­ka tur­nie­ju. Zawo­dy wygra­ła dru­ży­na z Luzi­na w skła­dzie: Micha­li­na Dąb­kow­ska, Kata­rzy­na Rojew­ska, Oskar Skiel­nik, Paweł Jeliń­ski. Będą oni repre­zen­to­wać gmi­nę w zawo­dach powiatowych.Dnia 09.05.2019 r. w Szko­le Pod­sta­wo­wej nr 6 w Rumi o godzi­nie 1000 odby­ły się zawo­dy powia­to­we Ogól­no­pol­skie­go Tur­nie­ju Bez­pie­czeń­stwa w Ruchu Dro­go­wym. Pod­czas zma­gań tur­nie­ju liczy­ły się tyl­ko dwie dru­ży­ny ‑Linia i Luzi­no. Po koń­co­wej kla­sy­fi­ka­cji dru­ży­na ze Szko­ły Pod­sta­wo­wej nr 1 z Luzi­na zaję­ła II miej­sce, a Oskar Skiel­nik poka­zał mistrzow­ską kla­sę i był naj­lep­szy w kate­go­rii klas IV – VI, jak też w kate­go­rii klas VII – VIII, gdzie  zajął I miej­sce. Tre­ne­rem dru­ży­ny ze Szko­ły Pod­sta­wo­wej nr 1 z Luzi­na jest pan Mie­czy­sław Brzeski.


Wstecz