Plu­szo­we misie w naszej szkole

SONY DSC28 listo­pa­da po raz kolej­ny obcho­dzi­li­śmy w naszej szko­le Dzień Plu­szo­we­go Misia. Ucznio­wie wraz z wycho­waw­ca­mi klas 1–3 oraz odzia­ły przed­szkol­ne włą­czy­ły się do akcji cha­ry­ta­tyw­nej na rzecz Świe­tli­cy Inte­gra­cyj­nej „Skrzy­dło Anioła”. 
Pod­czas rado­sne­go spo­tka­nia spo­łecz­ność szkol­na roz­wią­zy­wa­ła „misio­we zagad­ki” oraz mia­ła oka­zję zoba­czyć wyjąt­ko­wy spek­takl pt.” Odwie­dzi­ny dziad­ka Wład­ka” w wyko­na­niu uczniów  z Koła Przy­ja­ciół Biblio­te­ki oraz kół­ka wokal­ne­go. Były owa­cje na sto­ją­co. Nie zabra­kło tak­że gości ze świe­tli­cy „Skrzy­dło Anio­ła”, pani Tere­sy Kon­kol ‑współ­two­rzą­cej akcję „Miś”, a tak­że rodzi­ców i sym­pa­ty­ków „Jedyn­ki”.
W tygo­dniu poprze­dza­ją­cym uro­czy­stość odby­ły się akcje towa­rzy­szą­ce, pod­czas któ­rych Plu­szo­wy Miś wraz z ucznia­mi z Koła Przy­ja­ciół Biblio­te­ki odwie­dzał kla­sy I oraz oddzia­ły przed­szkol­ne, czy­tał zabaw­ną ksią­żecz­kę i zapra­szał na swo­je urodzinki.
Orga­ni­za­tor akcji oraz uczest­ni­cy zajęć w Świe­tli­cy Inte­gra­cyj­nej „Skrzy­dło Anio­ła” skła­da­ją ser­decz­ne podzię­ko­wa­nia uczniom, przed­szko­la­kom, nauczy­cie­lom oraz rodzi­com, gdyż dzię­ki zebra­nym środ­kom będą mie­li moż­li­wość zaku­pie­nia mate­ria­łów potrzeb­nych do dal­sze­go prze­pro­wa­dza­nia zajęć.


Wstecz