Minął rok szkol­ny w gru­pie Jeżyki

20220311_113143Ten rok przed­szko­la­kom z gru­py Jeży­ki minął bar­dzo pra­co­wi­cie. Na zaję­ciach dzie­ci pozna­wa­ły lite­ry z wyko­rzy­sty­wa­niem ele­men­tów Meto­dy Dobre­go Star­tu. Uczest­ni­czy­ły w zaję­ciach muzycz­nych z ele­men­ta­mi meto­dy C. Orf­fa  oraz zaba­wach matematycznych.
Na zakoń­cze­nie tego pra­co­wi­te­go roku szkol­ne­go przed­szko­la­ki z gru­py Jeży­ki wybra­ły się na lody. Zapra­sza­my do obej­rze­nia gale­rii zdjęć!


Wstecz