Miko­łaj­ki w II c i d

2W obec­nej rze­czy­wi­sto­ści szkol­ne świę­to­wa­nie dnia 6 grud­nia prze­nio­sło się do sie­ci. Ucznio­wie kla­sy II c i II d pod­czas kształ­ce­nia zdal­ne­go, w ramach miko­ła­jek, opo­wia­da­li o swo­ich prze­ży­ciach z tego dnia, chęt­ne oso­by pre­zen­to­wa­ły otrzy­ma­ne podarunki.
Aby uwiecz­nić ten dzień, ucznio­wie obu klas zapre­zen­to­wa­li się w miko­łaj­ko­wych czap­kach na wspól­nym zdjęciu. 


Wstecz