Miko­łaj­ki onli­ne w kla­sie III a

18Cho­ciaż nie mogli­śmy  zor­ga­ni­zo­wać w szko­le tra­dy­cyj­nych miko­ła­jek to lek­cje zdal­ne odby­ły się w miko­łaj­ko­wych nastro­jach i stro­jach. W naszej kla­sie w ten dzień wszy­scy  byli rado­śni i uśmiechnięci.
Dzie­ci zapre­zen­to­wa­ły się z wła­sno­ręcz­nie wyko­na­ny­mi rysun­ka­mi Miko­ła­ja i w czap­kach pozdra­wia­ły kole­gów oraz kole­żan­ki. Mimo odda­le­nia mogli­śmy wspól­nie prze­ży­wać rado­sne chwi­le. Szczę­śli­wych miko­ła­jek życzą M.Richert i S.Willa z kla­są III A


Wstecz