Miko­łaj­ki kl. Ia

W pią­tek 5.12 pod­czas lek­cji onli­ne kla­sę  Ia odwie­dził nie­sa­mo­wi­ty gość w czer­wo­nym stro­ju. Świę­ty Miko­łaj poja­wił się oczy­wi­ście z oka­zji miko­ła­jek.


Tra­dy­cyj­nie zapy­tał on dzie­ci, czy były grzecz­ne przez cały rok, ale rów­nież był cie­kaw, jak radzi­ły sobie na lek­cjach zdal­nych. Wizy­ta na dłu­go pozo­sta­nie w pamię­ci uczniów kla­sy Ia.

Wstecz