Miko­łaj­ki czwartoklasistów

Mikołajki IVe i fNie­co­dzien­ne MIKOŁAJKI mia­ły w tym roku dzie­ci z kl. IV e i IV f, któ­re tego dnia poje­cha­ły na wyciecz­kę do kina w Rumi.Oprócz sean­su fil­mo­we­go, świą­tecz­ne­go nastro­ju i poczę­stun­ku cukier­ka­mi przez „praw­dzi­we­go” Miko­ła­ja nie lada atrak­cją oka­za­ły się rucho­me scho­dy. 
Na koniec wszy­scy ucznio­wie zosta­li obda­ro­wa­ni sło­dy­cza­mi. Rado­sny i świą­tecz­ny nastrój udzie­lił się wszystkim.Wyjazd zor­ga­ni­zo­wa­ła wycho­waw­czy­ni kl. IV e – p. L. Janusz, a opie­ku­na­mi były panie: I. Mro­zek (wych. kl. IV f) oraz M. Białk i J. Sikora.

Wstecz