Miko­łaj­ki 2021 w Zespo­le Szkol­no-Przed­szkol­nym w Luzinie

Co roku zasta­na­wia­my się czy dosta­nie­my pre­zent od Św. Miko­ła­ja? Czy byli­śmy na tyle grzecz­ni, dobrzy dla innych? Pomoc­ni? Czy dobrze się uczy­li­śmy? Hmm… W tego­rocz­ne miko­łaj­ki było tak samo. Dzie­ci od same­go rana zasta­na­wia­ły się czy do naszej szko­ły dotrze św. Miko­łaj? No i sta­ło się… Nasz wiel­ce ocze­ki­wa­ny przez wszyst­kich jego­mość zago­ścił w pro­gach naszej placówki.


Ale nie spo­dzie­wał się, że znaj­dzie się w kra­inie pre­zen­tów i zaba­wek. Dla wszyst­kich zasko­cze­niem była prze­pięk­na sce­ne­ria jak z baj­ki przy­go­to­wa­na przez panie: A. Bużan, E. Roh­raff, A. Wie­czo­rek, M. Richert i M. Miotk. Przed­sta­wia­ła ona baśnio­wą wer­sję Fabry­ki Pre­zen­tów św. Miko­ła­ja w zimo­wej otocz­ce. Naj­więk­szym zaś zasko­cze­niem oka­za­ła się zjeż­dżal­nia, po któ­rej spa­da­ły pre­zen­ty dla grzecz­nych dzie­ci. Śmie­chu było po pachy. Każ­da z klas 1–3 oraz oddzia­ły przed­szkol­ne z nowej szko­ły mia­ły spo­sob­ność spo­tkać się z naszym gościem. Miko­łaj poczuł się jak u sie­bie w domu, na bie­gu­nie pół­noc­nym i dla­te­go spę­dził u nas dużo cza­su. Odwie­dził rów­nież przed­szko­la­ków z budyn­ku z “czer­wo­nej cegły” oraz star­sza­ków z SP nr 1.Dzieci śpie­wa­ły kolę­dy, pio­sen­ki, recy­to­wa­ły wier­sze oraz zło­ży­ły obiet­ni­cę .Zoba­czy­my co przy­nie­sie ta dekla­ra­cja … i czy za rok odwie­dzi naszą szko­łę tak wycze­ki­wa­ny przez nas wszyst­kich jego­mość… To się wszyst­ko oka­że… a póki co… dzia­łaj­my… i dotrzy­muj­my dane­go sło­wa… Do zoba­cze­nia za rok św. Mikołaju!


Wstecz