Miko­łaj­ki 2019

2Jeden z wesel­szych dni w roku – miko­łaj­ki. W Szko­le Pod­sta­wo­wej nr 1 odby­ły się z roz­ma­chem. Wszy­scy ucznio­wie mie­li na gło­wach miko­ła­jo­we czap­ki i uśmie­chy na twarzach.
Oczy­wi­ście nie mogło się obyć bez naj­waż­niej­sze­go gościa, czy­li świę­te­go Miko­ła­ja, któ­ry roz­da­wał dzie­ciom pre­zen­ty. Na koniec spo­tka­nia nie oby­ło się rów­nież bez zdjęć. Ten dzień na pew­no na dłu­go pozo­sta­nie w pamię­ci uczniów Szko­ły Pod­sta­wo­wej nr 1 w Luzinie.


Wstecz