Międzyszkol­ny Konkurs Ortograficzny i Matematyczny

SONY DSCDnia 19.03.2019 r. w Szkole Pod­sta­wowej nr 1 im. L. Bąd­kowskiego odbył się kole­jny już XXIII Międzyszkol­ny Konkurs Ortograficzny i Matematyczny.
Uczniowie z klas trze­ci­ch szkół pod­sta­wowych gminy Luzi­no – z Kębłowa, Sychowa, Luz­i­na mieli możli­wość wykaza­nia się swoi­mi wiado­moś­ci­a­mi oraz umiejęt­noś­ci­a­mi z zakre­su ortografii i rozwiązy­wa­nia zadań matem­aty­cznych. Dyk­tan­do pt. „Jesteśmy Polaka­mi” pisało 10 uczniów, a do konkur­su matem­aty­cznego przys­tąpiło też 10 dzieci. Prace uczest­ników oce­ni­ała komis­ja w składzie: Han­na Plecke – prze­wod­niczą­ca, Ewa Tem­s­ka, Karoli­na Rapel, Bea­ta Gresz­ta, Mirosława Marszews­ka, Doro­ta Taci­ak, Danu­ta Kloc­ka. Zarówno w konkur­sie matem­aty­cznym jak i ortograficznym uczniowie zaprezen­towali bard­zo wyso­ki poziom.W konkur­sie matem­aty­cznym I miejsce zdobył ex aequo Piotr Bara­nows­ki ze SP w Kębłowie, którego przy­go­towywała p. Lidia Sten­ka i Joachim Słowy ze SP z Luz­i­na, którego przy­go­towywała p. Kinga Trze­bi­a­tows­ka. II miejsce uzyskał Daw­id Bacławs­ki ze SP z Luz­i­na. Daw­i­da przy­go­towywała p. Boże­na Klawikows­ka. III miejsce osiągnął Marcin Now­ic­ki ze SP w Sychowie. Jego opiekunem była p. Ane­ta Bar­zows­ka. W konkur­sie ortograficznym I miejsce uzyskała Mar­ty­na Kafel ( SP Luzi­no ), II miejsce – Joachim Słowy ( SP Luzi­no ), III miejsce – Mar­ty­na Sobiec­ka ( SP Luzi­no ). Tych lau­re­atów przy­go­towywała p. Kinga Trze­bi­a­tows­ka. Lau­reaci oraz wszyscy uczest­ni­cy konkursów otrzy­mali atrak­cyjne nagrody –  ple­ca­ki, tor­by sportowe, dyplomy i słody­cze ufun­dowane przez Wój­ta i Radę Gminy Luzino.Wszystkim uczniom i nauczy­cielom przy­go­towu­ją­cym uczest­ników do konkursów serdecznie grat­u­lu­je­my i życzymy dal­szych sukcesów.


Wstecz