Mię­dzysz­kol­ny Kon­kurs Orto­gra­ficz­ny i Matematyczny

SONY DSCDnia 19.03.2019 r. w Szko­le Pod­sta­wo­wej nr 1 im. L. Bąd­kow­skie­go odbył się kolej­ny już XXIII Mię­dzysz­kol­ny Kon­kurs Orto­gra­ficz­ny i Matematyczny.
Ucznio­wie z klas trze­cich szkół pod­sta­wo­wych gmi­ny Luzi­no – z Kębło­wa, Sycho­wa, Luzi­na mie­li moż­li­wość wyka­za­nia się swo­imi wia­do­mo­ścia­mi oraz umie­jęt­no­ścia­mi z zakre­su orto­gra­fii i roz­wią­zy­wa­nia zadań mate­ma­tycz­nych. Dyk­tan­do pt. „Jeste­śmy Pola­ka­mi” pisa­ło 10 uczniów, a do kon­kur­su mate­ma­tycz­ne­go przy­stą­pi­ło też 10 dzie­ci. Pra­ce uczest­ni­ków oce­nia­ła komi­sja w skła­dzie: Han­na Plec­ke – prze­wod­ni­czą­ca, Ewa Tem­ska, Karo­li­na Rapel, Beata Gresz­ta, Miro­sła­wa Mar­szew­ska, Doro­ta Taciak, Danu­ta Kloc­ka. Zarów­no w kon­kur­sie mate­ma­tycz­nym jak i orto­gra­ficz­nym ucznio­wie zapre­zen­to­wa­li bar­dzo wyso­ki poziom.W kon­kur­sie mate­ma­tycz­nym I miej­sce zdo­był ex aequo Piotr Bara­now­ski ze SP w Kębło­wie, któ­re­go przy­go­to­wy­wa­ła p. Lidia Sten­ka i Joachim Sło­wy ze SP z Luzi­na, któ­re­go przy­go­to­wy­wa­ła p. Kin­ga Trze­bia­tow­ska. II miej­sce uzy­skał Dawid Bacław­ski ze SP z Luzi­na. Dawi­da przy­go­to­wy­wa­ła p. Boże­na Kla­wi­kow­ska. III miej­sce osią­gnął Mar­cin Nowic­ki ze SP w Sycho­wie. Jego opie­ku­nem była p. Ane­ta Barzow­ska. W kon­kur­sie orto­gra­ficz­nym I miej­sce uzy­ska­ła Mar­ty­na Kafel ( SP Luzi­no ), II miej­sce – Joachim Sło­wy ( SP Luzi­no ), III miej­sce – Mar­ty­na Sobiec­ka ( SP Luzi­no ). Tych lau­re­atów przy­go­to­wy­wa­ła p. Kin­ga Trze­bia­tow­ska. Lau­re­aci oraz wszy­scy uczest­ni­cy kon­kur­sów otrzy­ma­li atrak­cyj­ne nagro­dy –  ple­ca­ki, tor­by spor­to­we, dyplo­my i sło­dy­cze ufun­do­wa­ne przez Wój­ta i Radę Gmi­ny Luzino.Wszystkim uczniom i nauczy­cie­lom przy­go­to­wu­ją­cym uczest­ni­ków do kon­kur­sów ser­decz­nie gra­tu­lu­je­my i życzy­my dal­szych sukcesów.


Wstecz