Mię­dzysz­kol­ny Kon­kurs Matematyczny

117 maja 2022 r. Maciej Kwi­dziń­ski, uczeń kla­sy III c, zajął III miej­sce w Mię­dzysz­kol­nym Kon­kur­sie Mate­ma­tycz­nym. Kole­dzy oraz wycho­waw­czy­ni kla­sy życzą dal­szych sukcesów!