Mię­dzy­na­ro­do­wy suk­ces Macieja

5Wiel­kim suk­ce­sem dla Macie­ja Kel­ler z kla­sy 4c zakoń­czy­ła się tego­rocz­na edy­cja Mię­dzy­na­ro­do­we­go Kon­kur­su Lite­rac­kiej Twór­czo­ści Dzie­ci i Mło­dzie­ży im. Wan­dy Cho­tom­skiej. Na kon­kurs  nade­sła­no aż 8695 zesta­wów wier­szy, opo­wia­dań i prób dra­ma­tycz­nych ze szkół z Pol­ski,  Sta­nów Zjed­no­czo­nych, Nie­miec, Litwy i Ukrainy.
Czter­na­sto­oso­bo­we jury, zło­żo­ne z pisa­rzy, histo­ry­ków lite­ra­tu­ry, kry­ty­ków, dzien­ni­ka­rzy, lite­ra­tu­ro­znaw­ców i polo­ni­stów wyło­ni­ło 192 lau­re­atów, któ­rych utwo­ry uka­za­ły się dru­kiem  w alma­na­chu pokon­kur­so­wym.  Wśród nich zna­lazł się Maciej ze swo­ją pro­zą zaty­tu­ło­wa­ną „Histo­ria pro­sto z lasu”. Dodat­ko­wo jury przy­zna­ło mu wyróż­nie­nie w kate­go­rii poezja za wiersz pt. „Książ­ka”. Orga­ni­za­to­rzy wysto­so­wa­li Listy Gra­tu­la­cyj­ne do Szko­ły Pod­sta­wo­wej nr 1 w Luzi­nie. Dzię­ko­wa­li przede wszyst­kim nauczy­cie­lom  oraz wycho­waw­czy­ni Mać­ka – pani Wero­ni­ce Pobłoc­kiej-za inspi­ro­wa­nie, wspie­ra­nie i roz­wi­ja­nie talen­tu oraz gra­tu­lo­wa­li uczest­nic­twa w arty­stycz­nym suk­ce­sie podopiecznego.


Wstecz