Między­nar­o­dowy sukces Macieja

5Wielkim sukce­sem dla Macie­ja Keller z klasy 4c zakończyła się tegorocz­na edy­c­ja Między­nar­o­dowego Konkur­su Lit­er­ack­iej Twór­c­zoś­ci Dzieci i Młodzieży im. Wandy Chotom­skiej. Na konkurs  nadesłano aż 8695 zestawów wier­szy, opowiadań i prób dra­maty­cznych ze szkół z Pol­s­ki,  Stanów Zjed­noc­zonych, Niemiec, Litwy i Ukrainy.
Czter­nas­toosobowe jury, złożone z pis­arzy, his­to­ryków lit­er­atu­ry, kry­tyków, dzi­en­nikarzy, lit­er­atur­oz­naw­ców i polonistów wyłoniło 192 lau­re­atów, których utwory ukaza­ły się drukiem  w almanachu pokonkur­sowym.  Wśród nich znalazł się Maciej ze swo­ją prozą zaty­tułowaną „His­to­ria pros­to z lasu”. Dodatkowo jury przyz­nało mu wyróżnie­nie w kat­e­gorii poez­ja za wier­sz pt. „Książ­ka”. Orga­ni­za­torzy wys­tosowali Listy Grat­u­la­cyjne do Szkoły Pod­sta­wowej nr 1 w Luzinie. Dziękowali przede wszys­tkim nauczy­cielom  oraz wychowaw­czyni Mać­ka – pani Weron­ice Pobłock­iej-za inspirowanie, wspieranie i rozwi­janie tal­en­tu oraz grat­u­lowali uczest­nict­wa w artysty­cznym sukce­sie podopiecznego.


Wstecz