Mię­dzy­na­ro­do­wy pro­jekt edu­ka­cyj­ny „Emo­cja”

Projekt-edukacyjnyW tym roku oddzia­ły przed­szkol­ne bio­rą udział w mię­dzy­na­ro­do­wym pro­jek­cie edu­ka­cyj­nym „Emo­cja”. Dzie­ci wraz z wycho­waw­ca­mi wyru­szą w nie­zwy­kle cie­ka­wą podróż do pię­ciu kra­in: KREATYWNOŚCI, WYOBRAŹNI, MOCY SŁÓW, EMPATII oraz ODWAGI.
Pod­czas zajęć, wycho­waw­cy będą podej­mo­wać dzia­ła­nia mają­ce na celu wspie­ra­nie roz­wo­ju emo­cjo­nal­ne­go i spo­łecz­ne­go naszych przed­szko­la­ków. Dzie­ciom zosta­nie przy­bli­żo­ny świat war­to­ści, wska­za­ne wzo­ry postę­po­wa­nia i budo­wa­nia rela­cji spo­łecz­nych. Sku­pi­my się głów­nie  na roz­bu­dze­niu w przed­szko­la­kach, kre­atyw­no­ści, wia­ry w sie­bie i wła­sne moż­li­wo­ści. Już nie może­my docze­kać się reali­za­cji pierw­szych zadań. Jeste­śmy prze­ko­na­ni, że pro­jekt będzie nie­zwy­kle cie­ka­wym i war­to­ścio­wym ele­men­tem zajęć w gru­pach przedszkolnych.

Wstecz