Między­nar­o­dowy pro­jekt eduka­cyjny „Emoc­ja”

Projekt-edukacyjnyW tym roku odd­zi­ały przed­szkolne biorą udzi­ał w między­nar­o­dowym pro­jek­cie eduka­cyjnym „Emoc­ja”. Dzieci wraz z wychowaw­ca­mi wyruszą w niezwyk­le ciekawą podróż do pię­ciu krain: KREATYWNOŚCI, WYOBRAŹNI, MOCY SŁÓW, EMPATII oraz ODWAGI.
Pod­czas zajęć, wychowaw­cy będą pode­j­mować dzi­ała­nia mające na celu wspieranie roz­wo­ju emocjon­al­nego i społecznego naszych przed­szko­laków. Dzieciom zostanie przy­bliżony świat wartoś­ci, wskazane wzo­ry postępowa­nia i budowa­nia relacji społecznych. Skupimy się głównie  na rozbudze­niu w przed­szko­lakach, kreaty­wnoś­ci, wiary w siebie i własne możli­woś­ci. Już nie może­my doczekać się real­iza­cji pier­wszych zadań. Jesteśmy przeko­nani, że pro­jekt będzie niezwyk­le ciekawym i wartoś­ciowym ele­mentem zajęć w gru­pach przedszkolnych.

Wstecz